Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Avfall & återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB). På ÖGRABS webbplats finns information om abonnemang för sophämtning, återvinningscentraler med mera

Renhållningsordning för Osby kommun

Renhållningsordningen består av två olika delar, avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.

Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver kommunens målsättningar inom avfallsområdet.

Föreskrifter

Av föreskrifterna framgår vilket ansvar Osby kommun har för att hantera och transportera hushållsavfall samt vilket ansvar kommuninvånarna har för att lämna denna typ av avfall.

Föreskrifterna om avfallshantering för Osby kommun antogs av kommunfullmäktige i Osby den 27 november 2017 och gäller från och med 2018-01-01. Föreskrifterna är beslutade med stöd av 15 kap. 38,39 och 41 §§ Miljöbalken och §§ 74-75, avfallsförordningen (2011:927).

Föreskrifterna utgör tillsammans med kommunens avfallsplan, renhållningsordningen för Osby kommun.

Undantag/dispens

Dispens från föreskrifterna kan sökas hos miljö- och byggnämnden i vissa fall, till exempel:

Förlängt hämtningsintervall
Gemensam behållare för hushållsavfall
Uppehåll i hämtning

Anmälan ska göras innan kompostering sker av t ex matavfall eller avfall från mulltoa.

Ansökningsblanketter finns under rubriken Miljö- och hälsoskyddöppnas i nytt fönster.

Handläggningsavgift

För hantering av dispensansökningar tas en avgift ut enligt fastställd taxa

Prövning

Undantag från kommunala renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering: 877 kronor.

Förlängning av befintlig dispens beviljad av tillsyns- och tillståndsnämnden: 439 kronor.

Sopsortering

Avfall ska enligt lag källsorteras i olika materialslag för att sedan återanvändas eller återvinnas.

Har du frågor, kontakta Östra Göinge Renhållningsbolags kundtjänst: tel: 044-790 59 90.

Öppettider: 09:00-15.00, mån-fre.

e-post: info@ograb.se