Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tobak

I Osby kommun är det Miljö- och byggnämnden som har tillsynsansvar enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Tobakslagstiftningen reglerar både försäljning av tobaksprodukter samt rökning i offentliga miljöer.

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak efter den 1 juli 2019 krävs ett tillstånd. Det finns två olika tillståndstyper, ett för detaljhandel som säljer direkt till konsument och ett för partihandel.

För att få sälja tobak är det många regler som du man måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten och Tullen om det är fråga om partihandel. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansökan om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en tillsynsavgift.

Kravet på tillstånd när du säljer tobak började gälla den 1 juli 2019. Har ni anmält försäljning av tobaksvaror enligt den gamla tobakslagen före 1 juli 2019 får ni fortsätta försäljningen, förutsatt att ni ansöker om tillstånd enligt den nya lagen senast den 1 november 2019.

Ansökan om tobakstillstånd

Du ansöker om tillståndet hos Osby kommun miljö- och byggenheten. Blanketterna hittar du här .

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Vi behöver därför få in vissa uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndighten, se checklista i ansökningsblanketten. Blanketter som du behöver skicka in till Skatteverket heter begäran om uppgifter och begäran om uppgifter PBI. Uppgifterna är sekretessbelagda hos oss i enlighet med 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd.  Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du fortsätta att sköta dig. Du måste sköta din bokföring, betala dina skatter i tid och inte begå brott.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Betala in ansökningsavgiften
När ansökan har kommit in kommer miljö- och byggenheten att skicka en avi för inbetalning av ansökningsavgiften, 5 100 kronor. Handläggning av ärendet påbörjas först när avgiften kommit in på Kommunens konto.

Sluta sälja tobak
Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till miljö- och byggenheten. Efter att du kontaktat oss skickar vi ut en blankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss. Kontakta oss på miljobygg@osby.se.

Tillsyn

Kommunen kommer sedan att göra regelbundna kontroller, oftast en gång per år. Kontrollbesöken görs oanmälda. För den regelbundna tillsynen utgår en tillsynsavgift. Verksamheten kommer då att debiteras för faktiskt nedlagd tid i ärendet enligt taxa för tobakstillsyn som antagits i kommunfullmäktige.

Timavgiften för tobakstillsyn för år 2019 är 864 kronor. Timavgiften följer konsumentprisindex och därmed kan ändras varje år. Avgiften grundar sig på den tid varje tjänsteman vid nämnden har använt för ordinarie- och vid behov uppföljande tillsyn, för- och efterarbete som till exempel registreringar, inspektionsrapporter, utredningar samt framtagande av beslut.

Vid besök kontrolleras bland annat att egenkontrollprogrammet finns i verksamheten, att tobak inte säljs till personer som är under 18 år och att det finns dekaler som upplyser om detta. Vidare kontrolleras att tobaksprodukterna är korrekt märkta samt att det inte finns påträngande, uppsökande eller uppmanande marknadsföring eller reklam i verksamheten.

Mer Information hittar du nedan:

Folkhälsomyndigheten - FAQ om nya lagen om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten - regler och råd om tobaksförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rökfria miljöer

Övergripande kan sägas att det inte är tillåtet att röka i lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökning kan tillåtas i serveringsmiljöer om det finns ett enskilt rum som särskilt avsatts för rökning. För mer ingående bestämmelser kring rökrum se tobakslagen.

Vidare är det inte tillåtet att röka på skolgårdar avsedda för barn och unga samt heller inte på områden utomhus vid förskolor och fritidshem.