Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till äldre, riskgrupper och anhöriga

Här samlar vi information som rör våra verksamheter för äldre och andra riskgrupper för covid-19.

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

"Besöksförbud" på boenden

Från och med den 28 oktober fram till den 17 november råder "besöksförbud" på kommunens särskilda boenden för äldre. Det innebär att vi går ut med en stark avrådan från att besöka våra boenden.

Läs mer om "besöksförbudet"öppnas i nytt fönster

Växelvård

Växelvård för personer med kognitiv svikt, som till stor del varit pausad på grund av covid-19, startade upp igen den 7 september. Växelvården kommer att erbjudas på den enhet på Lindhem som förberetts som kohortavdelning för covid-19-smittade men som hittills inte har behövt användas för det syftet.

Förebyggande hembesök

Verksamheten förebyggande hembesök startade upp igen den 10 september. Verksamheten, som riktar sig mot invånare från 77 år, kommer att fokusera på nybesök hos de som ännu inte fått något besök. Ambitionen är att besöken i första hand ska genomföras fysiskt på ett anpassat och säkert sätt, men möjligheten till digitala besök eller via telefon kommer också att finnas.

Dagverksamheter för äldre

Sedan den 7 september håller dagverksamheten Gläntan öppet i anpassad form. Det innebär att vi tar emot max fem gäster per dag och noggrant tillämpar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Dagverksamheten Ljuspunkten håller stängt tillsvidare.

Restauranger

Restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda har stängt serveringen för externa besökare och medarbetare.

Förebyggande arbete inom äldreomsorgen för att hindra smittspridning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

All personal imon äldreomsorgen har under våren fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Utrustning och rutiner inom vård och omsorg

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer om att använda visir i förebyggande syfte i det vårdnära arbetet om det finns brukare som har konstaterats smittade i en boendegrupp eller hemtjänstgrupp.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, skickas för provtagning på sjukhuset i Kristianstad eller Hässleholm. Även om provet visar att medarbetaren inte är smittad med covid-19 får medarbetaren vara hemma under tiden med symptom och två dagar efter att hen har blivit symptomfri.

Personalen följer alltid basala hygienrutiner, vilket bland annat betyder att de vid varje vård- och omsorgsbesök tvättar händerna och använder handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att de alltid använder arbetskläder, och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde.

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet. I arbetsmoment som innebär att personal befinner sig rakt framför patient inom host- och nysavstånd används stänkskydd. Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR.

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning, till exempel sugning av luftvägar, används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment görs en bedömning om långärmat plastförkläde ska användas.

Hjälp med matinköp och uttag av medicin

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Vissa affärer har rekommendationer om särskilt lämpliga tider att handla för dig som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuder en del affärer möjlighet att beställa varor via telefon eller digitalt.

I nuläget kan kommunen inte bistå med matinköp och medicin för dig som är 70+.

Ansökningar om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar om hjälp i hemmet via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.

Vill du prata med någon?

Äldre som känner oro och vill ha någon att prata med kan ringa vår sociala samordnare. Öppet på vardagar kl. 13.00-16.00 och du kan ringa vi telefon, WhatsApp eller FaceTime.

0709-888 526

Äldrelinjen Mind