Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Omvärldsdag

Varje år möts politiker och tjänstepersoner i Osby kommun för en gemensam omvärldsanalys. Syftet är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. På denna sida samlar vi dokumentation från senaste omvärldsdagen.

Målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

 

Underlag för omvärldsanalys

13 trender som påverkar Sverige

Följande trender lyfts upp i filmen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

 • Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
 • Stigande förväntningar på välfärden
 • Hårdare konkurrens om kompetens
 • Ökad polarisering
 • Ökad bostadsbrist
 • Ökat fokus på landsbygden
 • Förändrat medielandskap
 • Minskad tillit
 • Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
 • Ökat kommunalt fokus på integration
 • Ökad osäkerhet i världen
 • Fler geopolitiska konflikt
 • Från kunskap till nätverkssamhälle

Agenda 30 - Globala mål för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbilding för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet för alla
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och production
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Fredliga och inkluderande samhällen
 • Genomförande och globalt partnerskap

Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling


Befolkningsutveckling
En minskning med 59 personer 2019 efter några år med befolkningsökning. Osby kommun har nu 13 208 invånare.

Befolkningsprognos
Prognosen visar en liten ökning de närmaste 10 åren. Baserat på ett positivt flyttningsnetto (Inflyttning minus utflyttning). Stor ökning av antalet invånare 80 +.

Ekonomiska förutsättningar
Konjunkturavmattning ger dämpad BNP-tillväxt, därmed lägre skattunderlagsökning och lägre ökning av skatteintäkterna.

Skatteintäkter och generella bidrag
Ökar med 21-23 mnkr per år beroende på val av befolkningsantaganden.

Övriga budgetförutsättningar
Löneökningar, pensioner, avskrivningar och räntor.

Avskrivningar och räntor
Ökar snabbt om investeringarna ligger på en hög nivå.

Årlig ökning intäkter och kostnader
Kostnader ökar något mer än skatteintäkter och bidrag. Det skapas alltså inget nytt budgetutrymme med dessa förutsättningar.

Osäkerhet kring statsbidragen
Nya bidrag som aviseras våren 2020, vilka belopp är aktuella, gäller de för åren framåt?

Vilka åtgärder kan ytterligare stärka finanserna
Generella vs riktade statsbidrag, längre arbetsliv stärker också skatteunderlaget, samverkan, kommunutredningen, intäktsstruktur/intäktsbas

Övergripande förändringsområden (SKR - Vägval för framtiden)


Globalisering
Med globalisering menas att stater och samhällen över hela världen knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden. Den bygger på öppenhet och frihet avseende handel, investeringar och kapital samt av information och teknologi.

Demografi
Ett lands ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar över tiden beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning vilket kräver att samhällsplanering och finansiering hänger med.

Klimatförändringar
Koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket nationer och människor över hela världen måste förhålla sig till. Konsekvenserna för enskilda länder eller platser är svåra att överblicka. Men för världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt människor på flykt.

Teknik
Begrepp som digitalisering, bioteknik, artificiell intelligens, Big data och nanoteknik har vi alla hört talas om. När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen och det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad olika sätt.

Värderingar
Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden och påverkar i sin tur länders och platsers kultur och utveckling. Det är människors värderingar som i hög utsträckning avgör om ett land kan bygga upp fungerande institutioner, om människor känner tillit till varandra, är toleranta mot olikheter och om de uppmuntrar kreativitet och entreprenörskap. Människors värderingar påverkas bland annat av ny teknik och tillgång till kunskap, men också av mer utdragna demografiska och institutionella förändringar i samhället eller av enstaka händelser i historien. Förändrade värderingar följer också ofta av generationsskiften. Grundläggande värderingar uppstår tidigt i livet och förändras vanligen rätt lite, om vi inte ställs inför omvälvande händelser eller om människor som vi står nära och litar på påverkar oss.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.