Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sommarhälsning från kommundirektören

I juni togs flera stora beslut i kommunen. Dels vilka tre målområden som vi ska arbeta med de kommande åren, Attraktiv boendekommun, Tillväxt och utveckling och Trygghet hela livet. Nu arbetar nämnder och verksamheter med att planera sitt arbete och succesivt konkretisera målen, och nedan är ett axplock av vad vi arbetar med redan idag.

Utveckling och tillväxt

På Nordöstra industriområdet pågår markarbeten och utbyggnad av vatten- och avlopp för att skapa byggbara tomter. I både Lönsboda och Osby är byggnation av nya förskolor i full gång. I Lönsboda pågår även projektering av ett nytt äldreboende med 45 platser.

Nu är det också klart att naturbruksområdet i Osby ska användas till bostäder och rekreationsområde. Över 60 bostäder med drygt 125 boenden ingår i planen. I området Hasslaröd arbetar man med att ta fram en detaljplan för ett 20-tal villatomter och även i Killeberg är nya tomter på gång.

Kommunen har också fokuserat på att ge nytt liv till flera strategiska områden, såsom digitalisering och kommunikation, tillväxt och landsbygdsutveckling. Syftet med respektive strategi är att peka ut kommunens riktning, prioritet och fokus inom de olika områdena.

VI har också hunnit med föreläsning för allmänheten om solceller, diskuterat landsbygdsstrategin med både LRF, elevråd och pensionärsråd och mycket mer.

Under sommaren genomförs en översyn av räddningstjänsten med syftet är att se hur en framtida räddningstjänst ska organiseras.

Budget i balans och effektivare processer

Våren har, som alltid, inneburit ett stort arbete med kommunens budget.

För att kunna fortsätta erbjuda våra kommuninvånare välfärd med hög kvalitet behöver vi prioritera och effektivisera. Under våren 2019 gjordes en genomlysning av våra administrativa processer och under hösten börjar arbetet med följande fokusområden; ekonomi- och löneadministration, bemanning, kansli, registratur och kontaktcenter. Arbetet med processkartläggning, utbildning och införande av nya system kommer fortsätta under det närmsta året.

I juni beslutades också att Osby kommun ska gå in som delägare i IT kommuner i Skåne AB. Det innebär att kommunens IT verksamhet kommer flyttas och övergången är planerad till den 1 januari 2020. Syftet är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara utmaningar såsom kompetensförsörjning, hantering av teknikutveckling och kvalitetskrav och samtidigt erbjuda en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten.

Men först är det välförtjänt ledighet som gäller. Jag rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för gott arbete. Dessutom önskar jag alla våra medborgare i kommunen en riktig lugn och skön sommar!

Petra Gummeson
Kommundirektör