Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommuns bokslut 2019 ligger på en bra nivå

Kommunens preliminära bokslut visar ett resultat på 16 mnkr. Det är en bra bit bättre än budgeten som låg på 3 mnkr. Årets resultat visar att kommunen når det långsiktiga målet på 2% av skatter och bidrag.

- Det är ett bra resultat och den här resultatnivån behövs för att klara kommande investeringsbehov, säger kommunalråd Niklas Larsson (C).

Budgetdisciplin och ekonomisk medvetenhet

Positivt för 2019 är att nämnderna sammantaget klarat av att hålla sina budgetar. De enskilda nämnderna hamnar strax över eller under budget.

- Nämnderna har visat mycket god budgetdisciplin under året. Mars månads uppföljning visade ett underskott på över 13 mnkr, men en successiv förbättring under hela året gör att vi slutar med ett överskott på 3 mnkr, säger Niklas Larsson (C)

- Vi ser att den ekonomiska medvetenheten och kunskapen har ökat i hela organisationen. Arbetet med att löpande förbättra och effektivisera verksamheten har påverkat det ekonomiska resultatet positivt, säger kommundirektör Petra Gummeson.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 800 mnkr under 2019, hälsa och välfärd samt barn och utbildning står för över 75%.
Vid finanssidan visar skatteintäkter och generella bidrag ett överskott samt budgeten för räntekostnader, detta till följd av den fortsatt låga räntenivån.

Investeringar och lån

Stora investeringar har genomförts under året och andra större investeringar planeras de kommande åren, bland annat inom skolan.
Omkring 200 mnkr har investerats under 2019, vilket är rekord för ett enskilt år. De största enskilda projekten är förskolorna i Lönsboda och Osby, där kommunen lagt cirka 140 mnkr under året. Skolorna kommer att bli färdiga under 2020.
Ungefär 20 mnkr har investerats i vatten- och avloppsnätet, där en långsiktig investeringsplan för att rusta upp nätet pågår.
För att kunna finansiera dessa investeringar lånade kommunen 100 mnkr under året och kommunens låneskuld uppgår vid årsskiftet till 345 mnkr.

– Trots nya lån gör den låga räntenivån att lånekostnaderna ligger fortsatt lågt. Vi vet dock inte var räntenivån ligger om 5 år. Kommunen måste därför vara försiktig med att dra på sig alltför hög låneskuld framöver, säger ekonomichef Gunnar Elvingsson.

De kommande åren 2020 och 2021 ser ut att bjuda på nya ekonomiska utmaningar för kommunen och kommunsektorn. Sämre konjunktur förutspås, vilket ger lägre ökning av skatteunderlaget och därmed mindre ökning av skatteintäkter. Samtidigt pågår den demografiska utvecklingen, där andelen äldre liksom andelen barn ökar snabbt, vilket ökar behovet av tjänster från kommunen.
- Därför känns det bra att gå in i den kommande perioden med ett gott ekonomiskt resultat från 2019, säger Niklas Larsson (C).

 

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild på ekonomirapporter