Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Gemensam omvärldsdag inleder budgetarbetet

Varje år möts politiker och tjänstepersoner i Osby kommun för en gemensam omvärldsanalys. Syftet är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg.

På Omvärldsdagen, som genomfördes torsdag 5 mars 2020, representeras politiken av ledamöter i kommunstyrelsen och alla ordförande samt vice ordförande i nämnderna. Tjänstesidan representeras av kommunens ledningsgrupp, controller, tillväxtstrateg och verksamhetsutvecklare.

Under dagen presenterade ledningsgruppen övergripande förändringskrafter utifrån SKR:s 13 trender och de globala målen för hållbar utveckling. Christian Lindell, utredare på Region Skåne, presenterade hur kommunens näringsliv och arbetsmarknad ser ut i siffror, hur det hänger samman med samhällskriser i dåtid och nutid samt jämförelser med rikssnittet.

Nuläget i kommunen beskrivs genom utvecklingen inom demografi, ekonomi, personal med mera. Med finns också de utmaningar som förvaltningarna identifierat. Sist men inte minst diskuterar samtliga deltagare våra lokala utmaningar i förhållande till våra målområden beslutade av kommunfullmäktige.

Målet med Omvärldsdagen är att skapa en bättre helhetsbild kring de stora dragen när det gäller demografi, samhällsbyggnadsfrågor och digitaliseringens möjligheter. Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) är nöjd med dagen och summerar dagen med följande ord.

- Vi har haft bra diskussioner mellan politiker och tjänstepersoner och känner oss rustade inför den kommande budgetberedningen. Framtida satsningar och effektiviseringar måste vi göra tillsammans och för det krävs att vi har en gemensam bild av nuläget.

Nästa steg i processen är att politikerna under våren arbetar fram en budget för 2021-2023. Denna förväntas antas i kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni.

Bild