Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny prognos för nämndernas budget

Under april månad gav kommunstyrelsen ett uppdrag till Hälsa och välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att ta fram en åtgärdsplan kring besparingar, då de har ett budgetunderskott. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj var det dags för redovisning.

Samtliga nämnder inom kommunen har ett uppdrag att bedriva respektive verksamheter inom budgetramen de blivit tilldelade av kommunfullmäktige. Vid underskott måste nämnderna besluta hur de ska hantera detta. Hälsa och välfärdsnämnden har i år ett budgetunderskott på 7,8 miljoner kronor medan barn – och utbildningsnämnden ligger på 4.6 miljoner kronor.

Under kommunstyrelsens sammanträde redogjorde hälsa- och välfärdsnämndens ordförande Jimmy Ekborg att de kommer genomföra åtgärder utifrån de förslag som förvaltningen presenterade vid senaste sammanträdet den 7 maj. Detta förslag innebär att man bland annat gjort en översyn över hemtjänstens arbetssätt samt kommer att finansiera befintlig verksamhet med statsbidrag. Åtgärderna har påbörjats och matchar besparingen som behövde göras på 1.9 miljoner kronor.

- Vi har i Hälsa-och välfärdsförvaltningen ett synnerligen ansträngt budgetläge på grund av ökande kostnader inom Individ och familjeomsorg, vuxenenheten. Samtidigt har vi en pågående pandemi som sätter stor press på vård-och omsorgsverksamheterna och som under flera år fått minskad budgetram. Att samtidigt arbeta med att ta fram besparingsåtgärder har verkligen inte varit enkelt, men vi har försökt att välja åtgärder som ger minst negativa konsekvenser för personalen, säger Helena Ståhl, förvaltningschef, hälsa och välfärd.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars-Anton Ivarsson meddelar att de jobbar med att titta över verksamheten, men att en redogörelse inte kan ges förrän höstterminen.

- Vi jobbar kontinuerligt med den tilldelade budgetramen vi fått av kommunfullmäktige, för att klara vårt uppdrag. För skolverksamheterna kan det ibland vara mer osäkra faktorer som påverkar budgetutfallet under vårterminen. Under hösten får vi tydligare indikatorer vad som gäller, då antagningen till gymnasiet är fastställt och klassorganisationerna för grundskolan står inför ett nytt läsår, säger Eva Andersson, förvaltningschef, barn- och utbildningsnämnden

Bild