Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Undersökning visar att många är nöjda med socialtjänsten i Osby kommun

Nu presenteras resultatet i Sveriges kommuner och regioners (SKR) brukarundersökning inom socialtjänsten. Resultatet visar att många är nöjda med stödet de får av Socialtjänsten i kommunen och att deras situation förbättrats sedan kontakt.

Undersökningen genomfördes för fjärde året i rad och syftet är att mäta vad ungdomar och vårdnadshavare som varit i kontakt med socialtjänsten tycker om kvalitén och sin egen delaktighet i socialtjänstens myndighetsutövande arbete.
De svarande är ungdomar från och med 13 år och vårdnadshavare för barn mellan 0 - 18 år. Svarsfrekvensen var 83 procent bland ungdomar och 88 procent hos vårdnadshavare. Antalet svarande i båda grupper har minskat jämfört med tidigare år.

- Att antalet svarande har minskat är förståeligt på grund av covid-19-pandemin, som lett till mindre antal fysiska besök hos handläggare och därför har det delats ut en mindre mängd enkäter, säger Carina Alpar, enhetschef på barn-och familjeenheten.

De svarande ungdomarna ger socialtjänsten toppbetyg gällande stödet de får. Samtliga svarande säger att de är mycket eller ganska nöjda.
Hos vårdnadshavare är siffrorna något lägre, men majoriteten anger ändå att de också är nöjda.

Förbättrad situation efter kontakt

Resultatet visar också att både ungdomar och vårdnadshavare upplever att deras situation förbättrats sedan kontakt med socialtjänsten. En stor majoritet av ungdomarna upplever att deras situation förbättrats mycket. Medan lite mer än hälften av vårdnadshavarna upplever förbättring.

- Inom detta område har både vårdnadshavare och ungdomar sett en mer positiv förändring, jämfört med nationella siffror. Antalet nöjda i kommunen har dock sjunkit från föregående år, men ingen upplever att stödet ska ha blivit sämre, säger Carina Alpar.

Delade meningar

Grupperna är dock inte överens om möjligheten att kunna påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten, majoriteten av ungdomarna anser att de kan påverka hjälpen väldigt lite, eller så har de inte någon uppfattning om frågan. Trots detta upplever de ändå att socialsekreterarna efterfrågar deras synpunkter.
Samtidigt upplever mer än hälften av alla vårdnadshavare att de kan påverka hjälpen i stor utsträckning. Även här upplever de flesta att socialsekreteraren efterfrågar deras åsikt.

- Arbetet med insyn, påverkan och delaktighet kommer att fortsätta, men vi behöver ett större underlag för att kunna dra trovärdiga slutsatser, därför kommer vi fortsätta efterfråga synpunkter från klienter, säger Carina Alpar.

- Det vi verkligen tar med oss från undersökningen är att det finns en tydlighet hos våra handläggare och en hög grad av empati, där man förstår klienternas problem och lyssnar. Vi tar också fasta på att vi har en väldigt hög grad av klienterna som faktiskt känner att de får hjälp. Trygghet, empati och hjälp är de ledord vi tar med oss, säger Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande för barn-och utbildningsnämnden.

Hand fyller i formulär