Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

God man och förvaltare

Den som har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp. Det kan vara personer med en funktionsnedsättning, äldre och sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruk. Dessa kan behöva hjälp med att bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen.

God man/förvaltare

En god man har som uppdrag att hjälpa personer med exempel åldersdemens, psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättning så de klarar ekonomin, får rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska få, och vem som ska bli, god man eller förvaltare efter att först ha hört Överförmyndarnämnden.

Blanketter och självservice

Under rubriken Länkar och sedan "Blanketter", på denna sida hittar du samtliga blanketter för till exempel ansökningar, ersättningar och annan dokumentation för God man, förvaltare och förmyndare.

Godmanskap

I föräldrabalken 11 kap 4 § föräldrabalken står det: ”Om någon på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten om det behövs förordna en god man för honom eller henne”.

Att ha en god man betyder inte att du förlorar din rättshandlingsförmåga, utan är mer en hjälp i det dagliga livet. Den gode mannen ger dig hjälp och stöd när det kommer till att ta beslut. God man behöver ha ditt samtycke innan han eller hon agerar i ditt ärende. Du kan själv ansöka om god man genom att fylla i Egenansökan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.. Den skickas tillsammans med ett personbevis (beställs på Skatteverket) och ett läkarintyg (kontakta läkare på din vårdcentral) till tingsrätten i Hässleholm.

Om inte personen själv kan ansöka om god man så kan man som anhörig göra en Anhörigansökan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.. Ansökan med personbevis och läkarintyg skickas till överförmyndaren i Osby.

Som myndighetsperson kan man anmäla om man anser att någon behöver en god man. Blanketten Anmälan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.skickas till överförmyndaren.

En god man har beslut på att den får hjälpa sin huvudman att föra dess talan och ta kontakt med olika myndigheter för huvudmannens räkning. Man är en hjälpande hand i samhället. Som god man är man redovisningsskyldig och ska varje år, före den 1 mars, lämna in en årsräkning till överförmyndaren.

Namn och adress till närmaste anhöriga bör alltid uppges. När huvudmannen inte själv kan yttra sig krävs skriftligt samtycke från dessa.

Godmanskapets tre delar:

  • Bevaka rätt: Bevaka huvudmannens rättigheter, kontakter med myndigheter, söka bidrag.
  • Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, hantera skulder, deklarera.
  • Sörja för person: Besöka huvudmannen och se till att boendet och vardagen fungerar.

Förvaltarskap

En förvaltare har samma uppgifter som en god man. Skillnaden är att den som har förvaltare har ingen rättshandlingsförmåga.

Matchning med god man

När överförmyndaren får in en ansökan om behov av god man ska de matcha huvudmannen god man med en god man. Dessa får sedan träffas och skriva på blanketten för Åtagande samtycke Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.för att visa att huvudmannen samtycker till att personen blir god man. Den gode mannen skriver på för att åta sig uppdraget som god man. Ifylld blankett skickas till överförmyndaren.

Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett visst arvode enligt bestämmelser som rekommenderas av Svenska kommunförbundet.

Gode mannen/förvaltaren kan också få ersättning för sina kostnader. Arvoden och kostnadsersättningar betalas av huvudmannens medel om inkomster under det år uppdraget utförts eller om tillgångarna under samma år överstiger två gånger basbeloppet. I andra fall betalar kommunen fastställda arvoden.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

God man annons