Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information om god man/förvaltare avlider eller går i konkurs

Om god man/förvaltare avlider är det den gode mannens/förvaltarens dödsbo som ska anmäla dödsfallet utan dröjsmål till överförmyndaren enligt 11 kap. 22 § Föräldrabalken (FB)

Redovisning

Enligt 14 kap. 24 § FB är det den avlidne gode mannens dödsbo som ska redovisa förvaltningen av uppdraget. Det betyder att dödsboet ska upprätta en sluträkning per gode mannen/förvaltarens dödsdag.

På samma sätt blir det konkursförvaltaren som övertar den skyldighet om den gode mannen/förvaltaren går i konkurs.

Om det med hänsyn till dödsboets och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheter i övrigt finns särskilda skäl, kan överförmyndaren besluta om att slutredovisningen kan lämnas in i förenklad form, 14 kap 24 § andra stycket.

Rätt till arvode

Under vissa omständigheter kan också dödsboet, enligt 14 kap 25 §, få ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för att fullgöra uppgifterna som anges i 24 §. Det kan i så fall röra sig om de fall den enskilde har omfattande tillgångar eller redovisning av andra skäl är komplicerad, prop. 2013/14:225 s. 49. Regler i 12 kap 16 § FB ska då tillämpas.


Exempelbild