Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Barn- och elevhälsa

I Osby kommun arbetar barn- och elevhälsan för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa. Barn- och elevhälsan bidrar till att skapa goda lärmiljöer och verkar för att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. I enlighet med skollagen tillhandahåller elevhälsan i Osby kommun medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

På förskolorna finns Barnstödsteam som leds av respektive förskolechef. Barnstödsteamen har tillgång till specialpedagog, logoped och psykolog. På varje enskild skola finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsköterska, kurator och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har tillgång till skolläkare, logoped och psykolog.

Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) utgörs av två specialpedagoger, psykolog och logoped. De arbetar på uppdrag av verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem och pedagogisk omsorg. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån en helhetssyn. Ett kvalificerat stöd erbjuds för en ökad likvärdighet och måluppfyllelse i kommunen.

CBEH:s uppdrag är att fungera som en central barn- och elevhälsoenhet samt att driva utvecklingsarbete inom förskola och skola. CBEH arbetar med att stödja verksamheterna i deras arbete för varje barns/elevs rätt till utveckling och lärande. De arbetar också med att bidra till kompetensutveckling och stärka yrkesroller samt att genom skolutvecklingsarbete bidra till metod- och verksamhetsutveckling.

I Osby kommun har centrala barn- och elevhälsan ett kontinuerligt samarbete med Barn- och Familjeenheten på Socialförvaltningen. Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.