Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen innehåller flera olika moment och gången kan se olika ut beroende på vad ditt ärende gäller. Såhär kan ett vanligt bygglovsärende se ut från ansökan till slutbesked.

Ansökans tio steg

När du ansöker om bygglov finns det två särskilt viktiga steg att ha koll på - startbesked och slutbesked.
Dessa anger när du får börja bygga respektive när du får börja använda byggnaden.

Exempelbild


Läs mer om vad varje steg innebär:

1. Ansökan

När du skickar in din ansökan är det viktigt att alla handlingar som krävs är med. Är inte ansökan komplett kan inte handläggningen börja och ärendet kommer att ta längre tid. I bygglovsansökan står det vilka ritningar och handlingar som behövs. Ritningarna ska vara fackmannamässiga och skalenliga.

Ansökan består av flera olika handlingar beroende på vad ärendet gäller.

2. Handläggning

När din bygglovsansökan kommer in till kommunen registreras den och du får en mottagningsbekräftelse. Efter registrering granskas dina handlingar. Om ansökan inte är fullständig skickas ett föreläggande hem till dig med information om vilka handlingar som behöver kompletteras.

Handläggningstiden är normalt tio veckor från och med att kommunen har fått in kompletta handlingar.

Tänk på att alla handlingar för ärenden som ska beslutas av miljö- och byggnämnden måste vara inlämnade senast fyra veckor före miljö-och byggnämndens sammanträde.

Datum för miljö- och byggnämndens sammanträden

När ärendet är komplett granskas det mot plan- och bygglagen (PBL). Vi tittar även på om det du vill göra stämmer överens med detaljplanen. Granskningen omfattar även byggnadens placering och utformning samt omkringliggande bebyggelse, byggnadens invändiga tillgänglighet och platsens natur- och kulturvärden.

3. Beslut

Det är miljö- och byggnämnden som beslutar om bygglov i kommunen, men många beslut tas också av miljö- och byggenheten på uppdrag av nämnden. Från och med att din ansökan är komplett ska ett beslut meddelas inom tio veckor.

Om ärendet måste behandlas i nämnden eller om någon extra utredning behöver göras kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. Om detta blir aktuellt i ditt ärende meddelar vi dig.

4. Eventuellt överklagande

Ett beslut om bygglov skickas till dig och till de personer och företag som kan påverkas av bygglovet, till exempel grannar. Både beslut och avslag om bygglov kan överklagas. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, via kommunen, under en bestämd tid som framgår av ditt beslut.

Ett överklagande ska innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, överklagan med namnunderskrift samt adressuppgifter (PBL 13 kap 16 §).

5. Laga kraft

Bygglov får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Om beslutet inte vunnit laga kraft efter fyra veckor sker eventuellt byggande på egen risk. Beslutet anses vinna laga kraft om ingen överklagan kommit in enligt punkt 4.

Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft (PBL 9 kap 43 §).

För att få börja bygga krävs även ett startbesked.

6. Tekniska samråd och kontrollplan

Byggherren (du som söker bygglovet) ska tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen och eventuell kontrollansvarig ha ett tekniskt samråd. Det är också bra om andra berörda parter som exempelvis byggentreprenören medverkar.

Vid ett tekniskt samråd går vi bland annat igenom projektets konstruktion och tekniska lösningar, försäkringar, kontrollplanens utformning och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas.

En kontrollplan redovisar vilka krav som gäller, vad som ska kontrolleras under byggtiden, hur kontrollen utförs, när kontrollen utförs och mot vad man kontrollerar samt vem som utför kontrollen. Planen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls och kontrollerar de viktigaste och mest kritiska momenten under byggnationen.

Vid enklare byggärenden krävs inget tekniskt samråd.

7. Startbesked - nu får du bygga!

När kommunen har utfärdat ett startbesked får du börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplan och att samtliga begärda tekniska handlingar kommit in. Startbeskedet informerar även om vilka handlingar som nämnden behöver för att lämna slutbesked samt krav som finns i annan lagstiftning

Startbeskedet är viktigt. Börjar du bygga innan du fått startbeskedet kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter

Ett startbesked gäller så länge bygglovet gäler, det vill säga fem år efter att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft. För bygganmälan gäller startbeskedet i två år.

8. Arbetsplatsbesök

Under byggtiden ska kommunen i regel göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs.

9. Slutsamråd

Byggherren (du som sökt bygglovet) meddelar kommunen när bygget håller på att bli färdigt. När byggnationen är färdig hålls sedan ett slutsamråd på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, eventuell kontrollansvarig och medarbetare från kommunen vara med. Vid samrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts. De tekniska egenskapskraven ska vara uppfyllda.

10. Slutbesked - nu får du använda byggnaden!

Innan du får börja använda byggnaden ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda.

Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgifter

Kontakt

  • Miljö & Bygg
    miljobygg@osby.se
    0479- 52 80 00
    miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Sök bygglov