Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Brandfarliga och explosiva varor

Att hantera brandfarliga och explosiva varor innebär alltid en risk. På grund av detta finns det regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarlig och explosiv vara på ett säkert sätt. Oavsett vilken mängd som hanteras finns krav på att dessa regelverk ska följas. Om större mängder hanteras kan det dessutom vara så att tillstånd krävs enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Ansökningar om tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor hanteras av räddningstjänsten i Hässleholms kommun, som Osby kommun har avtal med. Det finns en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketten med den information som räddningstjänsten behöver för att kunna avgöra om du får tillstånd. Räddningstjänsten tar ut en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn.

Tillståndspliktig mängd

Du får hantera en viss mängd av brandfarliga varor utan att du behöver ha tillstånd. I tabellen nedan kan man urläsa den maximala mängden brandfarlig vara som får hanteras utan tillstånd. Mängden beror på typ av brandfarlig vara och typ av hantering.

Tillstånspliktig mängd brandfarliga varor

Hantering

Volym (liter)


Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 C upp till och med 100 C 1)

Yrkesmässig 2) publik verksamhet

Inomhus : 2

Utomhus 3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus 4)

1000

3000

3000

50 000

Icke yrkesmässig hantering 5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000 

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljormed flampunkt 55-60 C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, till exempel även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättning arr även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus anses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering.

Tillståndspliktig mängd explosiva varor
Du behöver i princip alltid ha tillstånd för att förvara, hantera och överföra explosiva varor.

Det finns några undantag när du inte behöver tillstånd. Du behöver inte ha tillstånd för hantering om du:

  • har tillstånd enligt vapenlagen att ha vapen och om du hanterar max fem kilo krut i riskgrupp för det vapnet, alternativt 1,3 eller 1,4 kilo för eget bruk
  • förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor. Exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där du får hantera max högst fem kilo för eget bruk utan tillstånd.

 

Så går tillståndsprocessen till

1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis

När räddningstjänsten får din tillståndsansökan diarieför vi den och en tillståndshandläggare får ärendet. Du kommer att få ett mottagningsbevis med information om ditt ärende.

2. Granskning av ansökan

Handläggaren kontrollerar din ansökan och dina handlingar.

3. Begäran om komplettering?

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

4. Granskning av komplettering

Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

5. Tillståndsbevis

Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

6. Kontroll av anläggningen

När du har fått tillståndsbeviset gör räddningstjänsten en granskning av din anläggning. Räddningstjänsten kontrollerar att du hanterar och förvarar varorna på rätt sätt och enligt de villkor som finns i ditt tillstånd. När du har fått en godkänd granskning, eller när du har åtgärdat brister från kontrollen, kan du få börja hantera brandfarliga varor.

7. Granskningsprotokoll

Räddningstjänsten skriver ett granskningsprotokoll när granskningen är gjord.

8. Tillståndet gäller och ärendet avslutas

Om det inte finns några brister vid granskningen, eller om bristerna har åtgärdats, gäller tillståndet för att hantera brandfarlig vara. Ärendet är därmed avslutat.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.