Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lantbruk

Lantbruk och hästgårdar är miljöfarliga verksamheter och omfattas av många regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Information om tillsynsprojekt

 Under 2023 kommer vi på miljö- och byggförvaltningen i Osby kommun att genomföra ett tillsynsprojekt på mindre lantbruk och hästgårdar, som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga och projektet omfattar även hobbyverksamheter. Detta innebär att vi både kommer att inventera, uppföra ett register och utföra tillsyn på mindre lantbruk.

Varför kontaktar vi dig?

För att inventera och uppföra ett register över mindre lantbruk och hästgårdar i Osby kommun tar vi in data från olika håll, som bland annat länsstyrelsen, statistiska centralbyrån och Jordbruksverket.

Kommunen har tillsynsansvar för alla verksamheter för att kontrollera att de följer miljölagstiftningen. I miljöbalkens 26 kapitel regleras vilken myndighet som är ansvarig för tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Kommunen har tillsynsansvaret över miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga (C-verksamheter), samt mindre verksamheter som bedöms vara miljöfarliga (U-verksamheter).

Lantbruk och hästgårdar är miljöfarliga verksamheter och omfattas av många regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Information om tillsynsavgift

Timavgiften år 2024 är 1 014 kronor, för inskickad blankett inom utsatt datum tas bara en timmes handläggningsavgift ut. Beslut om avgift fattas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2023-06-19, § 63.

För prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut enligt kommunens taxa.

Beslut om avgift skickas separat när ärendet avslutats.

Kontakta oss om det är så att verksamheten inte finns kvar eller om ni har andra frågor eller synpunkter!