Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avslutade EU-projekt

Kortfattade redovisningar över de projekt vi genomfört i Osby kommun som helt eller delvis finansierats via medel från Europeiska unionen.

Visionärt ledarskap, pilotprojekt Lean

Under ett och ett halvtårs tid genomförde Osby kommun ett ESF-finansierat projekt, ”Visionärt ledarskap, pilotprojekt Lean”. Målsättningen med projektet var att skapa en helhetssyn, där vi har ett enhetligt ledarskap som genomsyrar hela organisationen. Du kan läsa mer om det projektet under rubriken dokument på denna sida.

Fler i arbete

Projektet ville förbättra den befintliga verksamheten och lägga grunden för vidare samarbete med andra myndigheter när det gäller

  • personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden.
  • personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.
  • personer med invandrarbakgrund som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Du kan läsa mer om det projektet under rubriken dokument på denna sida.

Implementera FIA

Detta projekt byggde på att ta till vara de erfarenheter vi fick i vårt socialfondsprojekt Fler I Arbete, med denna implementeringsdel fick vi möjlighet att utveckla dessa erfarenheter en metodhandbok. Du kan läsa mer om det projektet och även ta del av Metodhandboken under rubriken dokument på denna sida.

Från psykisk ohälsa till egenförsörjning

Detta var en förstudie vars mål var att hitta vägar för personer med psykisk ohälsa att komma vidare till arbete och/eller studier. Detta för att få dem egenförsörjda i stället för att vara beroende av bistånd från en eller flera myndigheter. Du kan läsa mer om det projektet under rubriken dokument på denna sida.

Vägen In

Vi ville öka den sociala inkluderingen för att tillvarata den potential som finns i målgruppen och genom detta öka-höja sysselsättningsgraden. Projektet skulle bidraga till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kom i arbete eller studier eller komma närmre arbetsmarknaden. Syftet var att göra det lättare för mottagarna att bli självförsörjande genom arbete och lön.

Lärande för integration

Projektet som bland annat handlar om att stärka kompetensen hos de kommunanställda som direkt eller indirekt arbetar med integration och mottagande av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn. Projektet var tudelat där ena delen består av individuell kompetenshöjning genom föreläsningar och grupparbeten. Den andra delen riktades mer mot hur de deltagande kommunerna och verksamheterna ska arbeta långsiktigt kring kompetensförsörjning inom mottagande och integration.

Samverkan för fler i arbete

Ett projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden och där man satsar på personer i utanförskap och långvarigt bidragsberoende. Projektet ger de som är i ett utanförskap och långvarigt bidragsberoende möjlighet att skaffa sig en utbildning, arbete eller eget företag. Det handlar om människor som har olika former av funktionsnedsättning, utrikesfödda, personer som varit sjukskrivna och ska återgå i arbete samt långtidsarbetslösa.

React EU - Förstärkt vägledning

Projektet syftade till att stötta personer som blivit arbetslösa under pandemin att etablera sig på nytt på arbetsmarknaden. Covid-19 pandemin påverkade samhället i mycket stor utsträckning och inte minst när det gäller arbetsmarknaden. Genom projektet stöttade vi kommuninvånare som blivit arbetslösa under pandemin med gruppvägledning och individuellt stöd till ett mer hållbart arbetsliv. Projektledare, studie- och yrkesvägledare, hälsovägledare samt utbildare inom samhälls- och arbetsmarknadskunskap deltog i projektet.

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden som en del av Europeiska unionens hantering av covid-19-pandemin.