Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Infrastruktur

Infrastruktur och kommunikationer ska föra Osby kommun framåt och bidra till en attraktiv miljö att bo och verka i. Transportsystemet inom och till/från Osby kommun planeras och utformas så att det underlättar vardagen för människor och företag. Det gör det är möjligt att erbjuda miljöanpassade och effektiva resor och transporter.

Infrastrukturplanering

Planeringen och finansieringen av ny infrastruktur i form av väg och järnväg styrs från stat och region. Kommunerna önskemål och synpunkter lämnas under processens gång samt i samband med remissbehandling av planförslagen.

Staten fastställer därefter nationella planer för såväl väg som järnväg och regionen plan för regional trafikinfrastruktur. Via statsbidragsförfarande bidrager staten även till utbyggnad av bredband.

Tåg

Öresundstågen, som trafikerar Osby sedan år 2002 och Krösatågen, som sedan 2013 trafikerar Osby och Killeberg, har inneburit en mycket positiv utveckling för kommunen.

Regionaltågtrafiken på sträckan Kalmar/Växjö-Osby-Malmö-Kastrup/Köpenhamn innebär för resenärerna snabba och bekväma direktresor till och från orterna utmed sträckan. Till exempel tar resan till eller ifrån Älmhult och Hässleholm mindre än en kvart, Malmö och Växjö cirka en timme och Köpenhamn cirka två timmar. Trafiken innebär även goda förbindelser mot Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Kristianstad via byten i Hässleholm och Alvesta.

Osby industripark

I nordöstra industriområdet ligger Osby industripark. Ett område med direkt anslutning till Södra stambanan. Under 2018 blev utbyggnaden av industrispåret färdig. Nu finns spår både norr- och söderifrån, som kopplas till stambanan och som går in på området. Detta ger förutsättningar för hållbara transporter och nyetableringar i Osby industripark.

Sydostlänken

Osby kommun tillsammans med andra intressenter är redo att finansiera en utbyggnad av Sydostlänken. I en avsiktsförklaring undertecknad i mars 2017 är avsikten att ett genomförande av Sydostlänken kan ske genom sam- och medfinansiering.

De som undertecknat avsiktsförklaringen är

  • Trafikverket
  • Region Blekinge
  • Region Kronoberg
  • Volvo Cars
  • Karlshamns Hamn
  • Älmhults kommun
  • Osby kommun
  • Olofströms kommun
  • Karlshamns kommun

En järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge Kustbana skulle öppna upp tillväxtmöjligheter för Osby, Lönsboda och regionen. Projektet skulle också möjliggöra persontrafik och Osby kommun är förberedd att bygga en station i Lönsboda.

Buss

Busstrafiken binder samman små och stora orter inom och utom kommunen. Under senare år har trafiken mellan Lönsboda och Osby byggts ut och kopplats till gymnasieskolorna i Osby samt tågtrafiken i Osby. Vidare har trafiken för Lönsboda byggts ut till bland annat Broby och Kristianstad.

Vägnät

Kommunen har idag goda nord-sydliga vägförbindelser via bland annat väg 23 och väg 19 samt goda öst-västliga förbindelserna med ”tvärleden” som är en vägförbindelse från kust till kust. Sträckningen E22 – Olofström - Osby (väg 23/19) - Markaryd (E4) - Halmstad (E6) binder samman viktiga nationella och regionala vägar.

Bredband

Kommunikationer och bredband har stor betydelse i vårt samhälle, tillgång till ett välfungerande fibernät har de senaste åren fått en allt större betydelse både för näringsliv och privatpersoner. Rådande samhällsutveckling medför ständigt ett ökat behov av högre överföringskapacitet och IT och Internet kommer i framtiden att vara en viktig förutsättning för en kommuns attraktivitet.

Osby kommun har tagit ställning i frågan och samarbetar med en bredbandsleverantör för att få ett kommuntäckande fibernät.

Exempelbild