Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Taxor och avgifter

Här hittar du information om avgifter och regler som gäller kommunens olika verksamheter , tjänster med mera. För information om priser och regler för att hyra till exempel sporthallar, ishall, simhallar med mera se sidan Boka och hyra lokaler.

Avgifter för att hyra lokaler och anläggningar

För mer information och frågor om lokal- och anläggningshyror, kontakta Kultur och fritid på telefon: 0479-52 81 75 eller e-post: osbyfritid@osby.se

Avgifter äldreomsorg

Vill du veta mer, kontakta Hälsa och omsorg på telefon: 0479-52 80 00 eller
e-post: hvn@osby.se

Barnomsorg

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utan hänsyn till omsorgstid som en procentandel av familjens sammanlagda bruttoinkomst upp till ett maximalt avgiftsbelopp (50 340 kronor per månad). Avgift uttages 12 månader om året, oberoende av föräldrars semester eller annan ledighet. Avgiften avser innevarande månad.

Läs mer om avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Bygglov


Verksamheten är finansierad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Enligt denna taxa betalas avgift för:

 • Ärenden som gäller lov och förhandsbesked
 • Ärenden som gäller bygganmälan
 • Ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarlig vara och explosiva varor
 • Ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
 • Annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag

Avgiften debiteras genom faktura och i samband med bygglovsbeslut.

Frågor besvaras av våra bygglovshandläggare, telefon 0479-52 80 00 (växel)  

Gatukostnader

 • 65 000 kronor/villatomt.
 • Flerbostadshus 38 kronor/m² våningsyta, minimiavgift 38 000 kronor och maximal avgift på 82 000 kronor.
 • industritomter, ingen avgift uttages.

Frågor besvaras av Paula Bernhardsson, telefon: 0479-52 80 00 (växel)

Prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

Renhållningstaxa

För mer information och frågor om renhållning, kontakta växeln på telefon: 0479-52 80 00

Sotning

Priset för sotningen baseras på en sotningstaxa som kommunen beslutat om. Taxan utgör en summa av grundavgift, objektsavgift och eventuell tilläggsavgift.

Grundavgift

Kostnad för sotarens framkörning till objektet som ska sotas. Är beräknad så att alla inom sotningsdistriktet (kommunen) betalar lika mycket. En grundavgift debiteras för helårsbebott hus och en annan för fritidshus. I grundavgiften kan också avgift för protokollering av sotningen ingå.

Objektsavgift

Fast avgift beroende av tiden det tar att sota t.ex pannan, köksspisen eller kaminen.

Tilläggsavgift

Avgift för vissa tillkommande arbeten. Kan vara sotning av förbindelsekanal, hämtning av stege eller demontering och montering av kryddhylla.

Sotningstaxan kan du få från kommunens sotningsdistrikt, kommunkontor eller via räddningstjänsten.

Skorstensfejarmästare nås på Forsgatan 1, 283 36 Osby.
Telefon: 0479-136 60, 070-660 63 82

Taxor torghandel och marknad

För torghandel i Osby, Lönsboda och Killeberg gäller:

 • 200 kronor/löpmeter och år. El-anslutning ingår.

Tillfällig torghandel

 • 70 kronor/tillfälle och 800 kronor/vecka.

För mer information och frågor om torghandel och marknad, kontakta kommunens trafik- och gatuingenjör på telefon: 0479-52 83 95

Tomtpriser

(KOLLA I FALL NYA AKTUELLA FINNS)

Småhustomter

 • Tätorten Osby: 32 000 kronor
 • Övriga delar av kommunen 27 000 kronor. Inom Hököns detaljplaneområde tas ett tilläggspris ut med 26 000 kronor.

För tomter under respektive över storlekarna 700 och 1 000m² ska tomtpriset reduceras respektive ökas med i Osby :32 kronor/m² och i övriga delar av kommunen: 27 kronor/m².

Om tvåbostadshus uppförs på en fastighet jämställs varje bostadsdel med tomt. Tomtstorleken för varje del beräknas genom att fastighetens hela areal divideras med två.

Industritomter i tätorten Osby - normalt 10 kronor/m². Avsteg kan göras beroende på markens läge och karaktär.

Lönsboda och Killeberg - normalt 5 kronor/m². Avsteg kan göras beroende på markens läge och karaktär.

Tomter för flerbostadshus (hela kommunen)

För tomter, avsedda att bebyggas med flerbostadshus, bestäms tomtpris från fall till fall med hänsyn till tomtens läge samt den byggnadsrätt som medges för tomten enligt den detaljplan som gäller.

För mer information och frågor om tomtpriser, kontakta kommunens BoGuide på telefon: 0479‑52 81 22

Vatten och avlopp

För mer information eller frågor om vatten och avlopp, kontakta Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) på telefon: 010-211 97 90 eller e-post: info@sbvt.se

Tillsyn och tillståndsprövning

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), samt tillståndsprövning enligt LBE.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) får kommunen ta ut en avgift för tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndsbeslut enligt LBE samt för godkännande av föreståndare och deltagare vid hantering, överföring, import och export av explosiv vara.

För mer information eller frågor om taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO/LBE eller tillståndsansökan enligt LBE, kontakta räddningstjänsten via e-post: raddningstjansten@osby.se

Exempelbild