Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Omvärldsdag

Varje år möts politiker och tjänstepersoner i Osby kommun för en gemensam omvärldsanalys. Syftet är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. På denna sida samlar vi dokumentation från senaste omvärldsdagen.

Osby kommuns målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.


Fokusområden på omvärldsdagen 2022

Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling – 2021 bröt vi en negativ trend och ökade med 71 personer. Negativt födelsenetto men flyttningsöverskott. De allra flesta kommer från det egna länet, men det är också många från andra länder. Osby kommun har nu 13 269 invånare. Vi ligger högt vad gäller invånare 80+.

Befolkningsprognos – Fortsatt negativt födelsenetto väntas. Enligt SCB:s prognos kommer invånartalet vara strax under 14 000 år 2050. Vi tappar fler invånare i arbetsför ålder än rikssnittet och vi har en dramatisk ökning av gruppen 80+.

Ekonomiska förutsättningar 2022-2025 - Nedåtrisk för ekonomin på grund av kriget: stigande priser, fallande börser, konjunkturen påverkas negativt.

 • Kraftigt förbättrad skatteprognos sedan hösten. Kan bero på löneökningar, starkare konjunktur, inflationstendenser, förbättrat budgetläge.
 • Arbetslösheten minskar.
 • Skatteunderlaget ökar ordentligt på kort sikt, sedan avtar det.
 • RUR (resultatutjämningsreserven) kan användas för att täcka negativt resultat.
Skatteintäkter och generella bidrag – Ökar med 17-27 mnkr per år beroende på befolkningsutvecklingen. Statsbidragen blir allt viktigare.

Investeringar och avskrivningar – Investeringsvolymen ligger på mellan 120-290 mnkr åren 2022-2025. Avskrivningar ökar med ca 4-4,5 mnk per 100 mnkr i investeringar. Investeringar kräver nyupplåning. Räntorna har ökat på kort sikt och kommer öka mer på lång sikt.

Årlig ökning intäkter och kostnader – Både kostnader och intäkter ökar på sikt. Kostnaderna ser lite högre ut än intäkterna men mycket kan ändras.

 • Löneökningar ca 2,5 %
 • Pensionsavgift höjs från 4,5 till 6 %
 • Inflation - KPI 4,3 %

Generella bidrag från staten – Osäkerhet kring statsbidrag framåt. Vi har god ekonomi i landet.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning – Minimikravet på ekonomin är att intäkter överstiger kostnader. På lång sikt behövs även god ekonomisk hushållning.

Omvärldsspaning med Christine Feuk (Sveriges Kommuner och Regioner)

Tio trender som påverkar det kommunala uppdraget fram till år 2030

 1. Ökat behov av livslångt lärande.
 2. Användare driver teknisk utveckling.
 3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet.
 4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.
 5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser.
 6. Ökad polarisering och utsatthet.
 7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas.
 8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer.
 9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt.
 10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.

Sverigestudien – en tidsserie över svenskarnas värderingar om Sverige, våra kommuner och arbetsplatser

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället.

Så beskriver svenskarna Sverige idag:

 • Resursslöseri toppar listan. Våld och brott samt Byråkrati fortsätter öka.
 • Utbildningsmöjligheter och Familj ökar. Vi värderar det vi har nära mer – kanske på grund av pandemin.
 • Tydlig trend gällande Hållbarhet som har ökat mycket de senaste åren. Särskilt bland unga.
 • Värderingar som nästan alltid ligger i topp är Arbetstillfällen, Ansvar för kommande generationer samt Ekonomisk stabilitet.