Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Eldning

Många uppskattar att grilla, sitta runt en lägereld eller elda löv och kvistar efter en trädgårdsstädning. Men en eld kan övergå till en okontrollerbar brand och skapa stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Eldningen kan även leda till olägenheter för närboende. Allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp en eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Du eldar alltid på egen risk och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser.

Nya bestämmelser

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om trädgårds- och parkavfall. Detta beror på införandet av EU:s avfallsdirektiv, som har lett till förändringar i avfallsförordningen.

Syftet med de nya bestämmelserna är att trädgårds- och parkavfall i första hand ska materialåtervinnas och att förbränning ska minimeras. Materialåtervinning kan exempelvis ske genom att trädgårds- och parkavfall komposteras, lämnas till återvinningscentral eller samlas in i renhållningsbolagets kärl för trädgårdsavfall.

ÖGRAB

Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) erbjuder hushållsnära hämtning av trädgårdsavfall till samtliga av kommunens invånare. Det finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralerna i Osby (Mossvägen) och Lönsboda (Nytebodavägen).

Om du har frågor gällande abonnemang, källsortering eller återvinningscentralerna, gå in på Östra Göinge Renhållnings AB – För en renare miljö (ograb.se).

Regler för trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall får ske, om det inte uppstår besvär för människors hälsa. Det är dock inte tillåtet att elda inom detaljplanelagt område i Osby kommun under tiden 1 maj - 31 augusti. Som trädgårdsavfall räknas torra löv och kvistar eller liknande organiskt material som inte går att kompostera. Övrigt avfall är förbjudet att elda! Vid tveksamheter kontakta miljö-och byggförvaltningen.

Bränningar får ej ske vid stark blåst eller när det är mörkt ute. Visa omtanke till grannar när du eldar och säkerställ tillgång till vatten. Det du tänder ska du också kunna släcka!

Elda i naturen

När det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud, kan du elda. Välj eldplats med omsorg och lämna aldrig elden obevakad. Se till att det finns vatten att släcka med!

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns i MSB:s och SMHI:s informationssystem "Brandrisk skog och mark".

Brandriskprognoser och mer infromation:

Brandriskprognos från MSB

Brandriskprognos från SMHI

Eldningsförbud

Kom ihåg att kontrollera om räddningstjänsten eller länsstyrelsen har utfärdat eldningsförbud. Information om eldningsförbud råder finns på Osby kommuns startsida.

Vid eldningsförbud är det:

  • Förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • Endast tillåtet att grilla vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-). Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas att:

  • Inte röka i skog och mark.
  • Undvika arbete med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång i skog och mark.

Valborg

Vid större bränningar på offentlig plats eller vid en offentlig tillställning till exempel valborgsmässoeldar ska tillstånd sökas hos polismyndigheten. I övriga fall ska anmälan göras till räddningstjänsten för att undvika onödiga larm. Med anledning av de nya bestämmelserna i avfallsförordningen krävs det dispens vid offentliga tillställningar för att elda utsorterat trädgårds- och parkavfall.

Miljö- och byggförvaltningen utfärdar en generell dispens för de som vill elda vid en offentlig tillställning till Valborg den 30 april 2024. Dispensen gäller kl. 15.00 till 23.00 för icke kompostbart trädgårds- och parkavfall. Brasan får vara upp till 10 meter i diameter och 4 meter hög. Vid avvikelser från dessa kriterier krävs en separat ansökan om dispens till miljö- och byggförvaltningen.

Exempelbild