Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hälsoskydd

I miljöbalken finns särskilda bestämmelser som avser att förhindra att problem för människors hälsa uppkommer. Med detta menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan orsaka ohälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Hälsoskydd är åtgärder för att förebygga eller undanröja sådana problem.

Inomhusmiljön i våra bostäder är viktig med såväl ren luft som tyst miljö. Störningar, i form av radon, lukt buller med mera, bör vara så små som möjligt. I första hand är det fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden är i bra skick. Vid bostadsinspektioner bedömer vi om åtgärder behövs.

Vissa lokaler ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen innan de tas i bruk. Detta gäller bland annat skola, förskola eller annan lokal för undervisning, bassängbad, hygienlokal (där behandlingen kan innebära risk för blodsmitta) samt solarier. Syftet med anmälningsplikten är att tillsynsmyndigheten i ett tidigt skede ska få kännedom om nya tillsynsobjekt.

En väl inredd lokal, god hygien samt goda kunskaper hos den som utför hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att förhindra spridning av smitta. Miljö- och byggförvaltningen kan också i samband med anmälan lämna information och synpunkter om till exempel ventilation, hygieniska krav.