Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sotning

Sotningen har som främsta uppgift att förebygga brand. Genom att fel och brister i en eldstad, rökkanal eller anordningar runt dessa upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att föhindra att brand eller andra problem uppstår. Sotningen har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En panna som rengörs med jämna mellanrum förbrukar exempelvis mindre energi.

Vad säger lagen?

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft, Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Den av förändringarna som berör sotningsverksamheten är att den förutvarande sotningen delas upp i två delar, en rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Dessa moment kommer att ske vid olika tidpunkter och med olika tidsintervall. Kommunen bestämmer hur ofta det ska rengöras (sotas).

Medgivande att få sota själv

Kommunen kan bevilja tillstånd för en fastighetsägare att själv sota på sin fastighet eller låta någon annan göra det. För att få sota själv på den egna fastigheten måste den enskilde ansöka om detta hos kommunen, som bedömer om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Den som ska utföra sotning ska kunna visa att han har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd.

Imkanaler

I fortsättningen är imkanaler i bostadskök undantagna från rengöringsplikt (sotning) och brandskyddskontroll, endast kanaler från restauranger och större kök omfattas av bestämmelserna.

Att tänka på

Vid nyinstallation och ändring av eldstäder och rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för brandskyddskontroll. Byter man bränsleslag måste man anmäla detta till skorstensfejarmästaren.

Sotningsverksamhet

Osby kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten drivs i entrepenadform. Skorstensfejarmästare är Håkan Jacobsson.