Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Översiktsplan under arbete

Nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan för Osby kommun. Planen ska beskriva hur mark, vatten och den byggda miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras de kommande 20 åren. Målet är att Osby kommuns nya översiktsplan ska vara färdig och godkänd av Kommunfullmäktige under hösten år 2024.

När kommunen gör en ny översiktsplan måste vi ta hänsyn till flera olika fakta och förutsättningar i miljön och koppla ihop det med hur man vill att kommunen ska utvecklas i framtiden.

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Den är inte bindande utan vägledande.

Översiktsplanen berör alla invånare i kommunen, men också många fritidshusägare, näringsidkare, inpendlare och andra som idag eller i framtiden bor och verkar i kommunen.

Processen för en ny översiktsplan

Samhällsutveckling och nya kunskaper innebär att kommunens planering i översiktsplanen behöver ses över med jämna mellanrum. Det ska göras i tre steg: samråd, granskning och antagande. Det står i plan- och bygglagen hur man ska ta fram en översiktsplan och vad översiktsplanen ska innehålla.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare till en mer hållbar framtid miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter under samrådstiden är en viktig del i processen.

Steg ett: samråd

Först när kommunfullmäktige har tagit ett beslut om att översiktsplanen ska uppdateras eller göras om samlar vi ihop en projektgrupp som tillsammans med andra experter i Osby kommun tar fram ett förslag till översiktsplan.

När vi har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan är det dags för samråd. I detta steg tar kommunstyrelsen beslut om att skicka förslaget och hållbarhetsbedömningen på samråd för att få in synpunkter.

Planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, regionen, närliggande kommuner och andra myndigheter. Näringslivet och kommuninvånare som har ett intresse av förslaget ska också kunna delta i samrådet.

Vi kan bjuda in till öppna samrådsmöten eller ta emot synpunkter digitalt. Det är viktigt att många tycker till i detta tidiga skede.

Samrådsfasen avslutas genom att vi sammanställer och kommenterar inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. De inkomna synpunkterna ligger sedan till grund när vi bearbetar av planförslaget.

Steg två: Granskning

När planförslaget har justerats utifrån inkomna synpunkter från samrådet, ställs översiktsplanen ut för granskning i minst två månader.

Under granskningstiden kan kommuninvånare, fastighetsägare, grannkommuner, myndigheter och andra berörda parter lämna in skriftliga synpunkter. Länsstyrelsen ger också ett skriftligt granskningsyttrande.

Efter granskningen sammanställer vi synpunkterna och redovisar eventuella ändringar i översiktsplanen.

Steg tre: Antagande

Efter granskningen sammanställer vi inkomna synpunkter som kommenteras och bemöts i ett utlåtande.

Efter granskningen är det bara tillåtet att göra små justeringar av översiktsplanen. Det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar om att anta översiktsplanen. När tiden för överklagande passerat utan några överklaganden får översiktsplanen rättskraft och blir den gällande översiktsplanen för kommunen.

Möjlighet att överklaga

Översiktsplanen kan överklagas från den dag beslutet om antagande läggs ut på kommunens digitala anslagstavla och tre veckor framåt.

Överklaganden prövas av förvaltningsrätten, kammarrätten och sista instans Högsta förvaltningsdomstolen, så kallad laglighetsprövning.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild