Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Grundskola och fritidshem

I Osby kommun finns fem kommunala grundskolor med förskoleklass och tillhörande fritidshem. Det finns även en anpassad grundskola som är lokaliserad på Parskolan. Verksamheterna arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt har fokus på systematiskt kvalitetsarbete.

Grundskola

Grundskolan ska ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 22, Skolverket.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en ettårig skolform. Barnen börjar i förskoleklassen i augusti det år de fyller sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från augusti det år barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmet ska främja elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola (tidigare särskolan) ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Verksamheten styrs av läroplanen Lgrsär 22, Skolverket.

Vid behov av Specialskolan

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

 • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
 • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
 • med grav språkstörning,
 • med medfödd dövblindhet och
 • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finner du här


Kontakt

 • Annika Holmqvist Lundh
  Områdeschef grundskola och gymnasium
  0479- 52 86 12
  annika.holmqvistlundh@osby.se
 • Kristina Stigsdotter
  Områdeschef Förskola, Anpassad skola och Central elevhälsa
  0479-52 81 81
  kristina.stigsdotter@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.