Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Grundskola och fritidshem

I Osby kommun finns fem kommunala grundskolor med förskoleklass och tillhörande fritidshem. På två av skolorna finns även integrerad grundsärskola. Verksamheterna arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt har fokus på systematiskt kvalitetsarbete.

Grundskola

Grundskolan ska ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 11, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skolverket.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en ettårig skolform. Barnen börjar i förskoleklassen i augusti det år de fyller sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen är obligatorisk.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från augusti det år barnet fyller 6 år till och med
vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmet ska främja elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

Kontakt

  • Stefan Ekvall
    Områdeschef grundskola och gymnasium
    0479-52 86 12

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.