Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nämnder och utskott

För de olika samhällsområdena finns en ansvarig nämnd. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utreder och genomför besluten åt nämnderna. Nämnderna har samma mandatfördelning som kommunfullmäktige. Utskotten är en mindre del av ansvarig nämnd med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.

Nämnder

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten i kommunen. De har sina uppdrag från Kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dem. I Osby kommun är ersättarna i nämnderna personliga, det vill säga om en ordinarie ledamot är borta så är det en viss namngiven ersättare som träder in i första hand.

Nämndernas ansvar innebär också att följa lagar och föreskrifter, ha en god intern kontroll, och att se till att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster, alltså medborgarna.
Nämnden är en grundbult i det demokratiska systemet.

En sammanträdeskalender finns under varje nämnds sida.

Utskott

I Osby kommun finns tre olika utskott varav två är underordnade kommunstyrelsen. De tre utskotten är:

Exempelbild