Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen (SoL) och 24b § i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den som utför uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande som rör den som får insatser inom verksamheten. Det ska även rapporteras om det finns en påtaglig risk för ett missförhållande och om det rör sim om någon som kan komma i fråga för insatser i verksamheten. Anmälningsskyldighet gäller också yrkesmässigt driven enskild verksamhet.

Du själv eller någon närstående kan inte göra anmälan enligt lex Sarah, men kan istället framföra synpunkter och klagomål till den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser.

Mer information: