Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är en behovsprövad bidragsform. Rätt till ekonomiskt bistånd har man om man gjort vad man kan för att försörja sig men ändå inte kan tillgodose sina behov. Den enskilde har ansvar för att planera sin ekonomi. Egna tillgångar och resurser ska användas i första hand. Behovet av försörjningsstöd beräknas alltid samlat för ett hushåll.

Försörjningsstödet regleras i socialtjänstlagen

Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Detta enligt de villkor som anges i Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 och 3 §§.

I första hand har den enskilde ansvar för sin försörjning genom inkomst av arbete och genom inkomst av de generella socialförsäkringsförmåner som finns. Exempel på detta är bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, arbetslöshetsersättning eller sjukpenning.

Har man tillgångar i form av sparkapital eller äger kapitalvaror som kan säljas måste dessa användas innan man har rätt till försörjningsstöd. Äger du din lägenhet eller fastighet kan detta också påverka rätten till försörjningsstöd.

Vad ingår i försörjningsstöd

Försörjningsstödet regleras i socialtjänstlagens 4:1 §. I socialtjänstlagen 4:3 § preciseras innehållet i försörjningsstödet samt livsföring i övrigt (riksnorm).

Försörjningsstödet kan gå till

 • Livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon
 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Andra utgifter för kostnader som uppkommer mer sällan omnäms "livsföring i övrigt" och regleras enligt socialtjänstlagen 4:1 §. Här kan bland annat nämnas kostander för tandvård, läkarvård, glasögon och behandlingskostnader.

Egna inkomster

Från bidragsbeloppet ska i stort sett alla nettoinkomster räknas bort.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att bli självförsörjande. Söka de arbeten som du kan klara av, vara sjukskriven vid sjukdom och söka andra bidrag i första hand, tex bostadsbidrag underhållsstöd med mera. Du måste också göra vad du kan för att minska dina kostnader. Makar/sammanboende har skyldighet att försörja varandra.

Delegation

När du besöker oss och ansöker om försöjningsstöd träffar du en socialsekretare som gör en bedömning av din rätt till bistånd. Socialsekreteraren har av Hälsa och välfärdsnämnden fått rätt att ta beslut. Vissa beslut fattas av Hälsa och välfärdsnämnden arbetsutskott.

Anteckningar

När du får försörjningsstöd förs anteckningar i en personakt och i dataregister. Dessa har du rätt att läsa.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. Som obehöriga räknas även släktingar och föräldrar till vuxna barn. Kommunen är dock skyldig att lämna ut vissa uppgifter till till exempel Försäkringskassan och Skattemyndigheten.

Hur ansöker jag

Du kan endast ansöka digitalt om du är aktuell på ekonomiskt bistånd. Har du inte det idag tar du kontakt med oss via växeln för att göra en ny ansökan.

Kontakta oss på telefon

Du når oss på telefon 0479 - 52 80 00.

Hur lång tid tar innan ett första besök?

Vi arbetar för att erbjuda dig ett nybesök inom 14 dagar, under långhelger och semestertider kan det ta längre tid.

När får jag pengar?

Efter det att du lämnat en komplett ansökan är utredningstiden upp till 10 arbetsdagar. Blir du beviljad försörjningsstöd har du pengarna på ditt konto senast 2 dagar efter det att utredningen är klar.

Om jag får avslag?

Får du avslag helt eller delvis på din ansökan meddelas du detta i ett skriftligt beslut. Detta beslut kan du överklaga. Mer information om hur du överklagar ett beslut finns under fliken överklaga.

Överklagande

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga. I det beslut du får från kommunen finns också information om hur du kan överklaga det beslut du fått.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen. I skrivelsen uppges vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har kommit in till kommunen kontrolleras att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

Handläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Du sänder ditt överklagande till följande adress:

Osby kommun
283 80 Osby

Kontakt

 • Mariana Möller
  Enhetschef - Vuxenenheten och Familjehuset
  0479–52 83 16
  mariana.moller@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

E-ansökan gäller endast för dig som redan är aktuell på ekonomiskt bistånd. Har du frågor om hur du kan ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du oss via Osby kommuns växel.