Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Översiktsplan

En översiktsplan ska ge vägledning och stöd i beslut om hur mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Var ska nya bostäder byggas? Vilken mark kan användas för företag och industrier?

Foto: Daniel Daemi

Osby kommuns översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan visar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen täcker hela kommunens yta.

Osby kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 3 juni 2024 och fick laga kraft den 2 juli 2024.

Här kan du ta del av Osby kommun ska utvecklas till år 2040.

Vad innehåller en översiktsplan?

I plan- och bygglagen står det vad som ska vara med i översiktsplanen. Till exempel:

  • Det ska finnas en markanvändningskarta som pekar ut hur kommunens framtida mark och vattenanvändning kan se ut.
  • Översiktsplanen pekar ut områden som är passande för olika syften. Till exempel bostäder, företagsmark och värdefulla naturområden.
  • Bebyggda områden, vägar och annan infrastruktur som redan finns är viktiga att ha med i planen för att skapa underlag för långsiktiga investeringar.
  • Statligt utpekade riksintressen för bland annat natur- och kulturmiljövård finns med i översiktsplanen.
  • Frågor där andra närliggande kommuner är involverade ska också hanteras i översiktsplanen.
  • Konsekvenser till följd av planen ska beskrivas och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Vägledande roll

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Det gäller även när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Planen är inte juridiskt bindande.

Hur aktuell är planen?

En översiktsplan sträcker sig ofta långt fram i tiden. Under varje mandatperiod, som varar i fyra år, omprövas översiktsplanen. Kommunfullmäktige beslutar då om vilka delar i planen som är aktuella och om några behöver ses över och revideras.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.