Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen syftar till att redogöra för vilka kvalitéer och funktioner de olika grönområdena har och hur de kan vidareutvecklas i Osby tätort.

I de 16 nationella miljökvalitetsmålen som antogs av Sveriges riksdag 1999 fastslogs att senast 2010 ska planering och samhällsbyggande grundas i strategier för att

  • bevara befintliga grönområden inom landets kommuner.
  • begränsa andelen hårdgjord yta inom dessa områden.

Även i Översiktsplan för Osby (antagen 2010) rekommenderar komunen att en särskild grönplan upprättas. En grönstrukturplan har därför tagits fram med syftet att i ett dokumentet redogöra för de olika grönytorna och deras funktion.

Syfte

Grönstrukturplanens syfte är att

  • ta till vara på de värden som finns i respektive område.
  • höja det som har kommit fram bland annat i den inventering och de enkätundersökningarna som gjorts.

Övergripande plan

Många grönområden anses vara eftersatta med underhåll idag. Vissa har potential att bli mycket finare än vad de är för närvarande. Därför finns förslag på vidareutveckling av flera av dessa områden i planen. Det har bland annat gjorts en översikt över hur belysning, parkbänkar med mera fungerar. Dock är grönstrukturplanen ett övergripande dokument, inte en detaljplan och ger därför inga förbättringsförslag på detaljnivå. I dokumentet finns förslag på att försköning bör ske, men inte om hur detta ska ske i detalj.

Bebyggelse föreslås också på vissa områden eftersom det kan ske utan att de ursprungliga värdena av området försvinner.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Gång- och cykelväg genom grönområde