Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Specialpedagog

Centralt placerade specialpedagoger i Osby kommun är en del av förskolans- och grundskolans Centrala barn- och elevstödsenhet. Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Specialpedagogerna erbjuder stöd till kommunens förskolor och skolor i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning.

Fokus ligger på tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen:

 • Identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer.
 • Kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor samt att delta i och leda skolutveckling .
 • Specialpedagogiskt förändringsarbete.

Förskolorna har tillgång till specialpedagogisk kompetens genom den centrala barn- och elevstödsenheten. Specialpedagoger i skolornas elevhälsoteam kan kompletteras och förstärkas av centralt placerade specialpedagoger.

Uppdraget kan innefatta:

 • Pedagogisk konsultation där personal i förskola och skola ges möjlighet att i samtal hitta lösningar på uppkomna situationer.
 • Handledning till personal inom förskola och skola som innebär återkommande träffar för att diskutera och utveckla gruppens frågeställningar.
 • Observation av förskolegrupper och klasser i utvecklande syfte.
 • Kartläggning av tillgänglighet i lärmiljöer.
 • Stöd till personal i fråga om pedagogiska konsekvenser av elevers funktionsnedsättningar samt strategier för att möta dessa elever.
 • Stöd till personal vid upprättande av handlingsplaner förskola.
 • Samordning av och samverkan med specialpedagogisk verksamhet i skolorna.
 • Stöd till personal i fråga om barns och elevers läs- och skrivutveckling.
 • Representera det specialpedagogiska perspektivet i det övergripande elevhälsoarbete.
 • Beredning av ärenden inför beslut av huvudman.
 • Kompetensutveckling för personal.
 • Samarbete med externa kontakter.

Som en del av det förebyggande arbetet inom centrala barn- och elevstödsenheten ges stöd kring digitalt lärande med specialpedagogiskt perspektiv.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola eller skola.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.