Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tobak och nikotinprodukter

I Osby kommun är det Miljö- och byggnämnden som har tillsynsansvar enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Tobakslagstiftningen reglerar både försäljning av tobaksprodukter och rökning i offentliga miljöer.

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak efter den 1 juli 2019 krävs ett tillstånd. Det finns två olika tillståndstyper, ett för detaljhandel som säljer direkt till konsument och ett för partihandel.

För att få sälja tobak är det många regler som du behöver följa. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten och Tullen om det är fråga om partihandel. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en tillsynsavgift.

Kravet på tillstånd när du säljer tobak började gälla den 1 juli 2019. Har du anmält försäljning av tobaksvaror enligt den gamla tobakslagen före 1 juli 2019 får du fortsätta försäljningen, förutsatt att du ansöker om tillstånd enligt den nya lagen senast den 1 november 2019.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Om du vill sälja eller redan idag säljer dessa produkter måste du anmäla försäljningen till Miljö- och byggförvaltningen. Med din anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Kravet på anmälan för att få sälja tobaksfria nikotinprodukter gäller från den 1 augusti 2022.

Blankett – Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 552 kB.

Tobaksfria nikotinprodukter - Folkhälsmyndigheten

Ansökan om tobakstillstånd

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Vi behöver därför få in vissa uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndighten, se checklista i ansökningsblanketten. Blanketter som du behöver skicka in till Skatteverket heter begäran om uppgifter och begäran om uppgifter PBI. Uppgifterna är sekretessbelagda hos oss i enlighet med 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd, får du inte ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol. Om du får ett tillstånd så måste du fortsätta att sköta dig, din bokföring, betala dina skatter i tid och inte begå brott. I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Du ansöker om tillståndet hos Osby kommuns miljö- och byggförvaltningen.

Blanketter för ansökan

Betala in ansökningsavgiften

När ansökan har kommit in kommer miljö- och byggförvaltningen att skicka en avi för inbetalning av ansökningsavgiften på 5 100 kronor. Handläggning av ärendet påbörjas först när avgiften kommit in på Kommunens konto.

Sluta sälja tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Efter att du kontaktat oss skickar vi ut en blankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss. Kontakta oss på miljobygg@osby.se.

Tillsyn

Kommunen kommer göra oanmälda regelbundna kontroller, oftast en gång per år. För den regelbundna tillsynen utgår en tillsynsavgift. Verksamheten kommer då att debiteras för faktiskt nedlagd tid i ärendet enligt taxa för tobakstillsyn som antagits i kommunfullmäktige.

Timavgiften för tobakstillsyn för år 2019 är 864 kronor. Timavgiften följer konsumentprisindex och därmed kan ändras varje år. Avgiften grundar sig på den tid varje tjänsteman vid nämnden har använt för ordinarie- och vid behov uppföljande tillsyn, för- och efterarbete som till exempel registreringar, inspektionsrapporter, utredningar samt framtagande av beslut.

Vid besök kontrolleras bland annat att:

  • Egenkontrollprogrammet finns i verksamheten
  • Tobak inte säljs till personer som är under 18 år och att det finns dekaler som upplyser om detta
  • Tobaksprodukterna är korrekt märkta
  • Det inte finns påträngande, uppsökande eller uppmanande marknadsföring eller reklam i verksamheten.

Mer information:

Folkhälsomyndigheten - FAQ om nya lagen om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndigheten - regler och råd om tobaksförsäljning

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Rökfria miljöer

Det är inte tillåtet att röka i lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökning kan tillåtas i serveringsmiljöer om det finns ett enskilt rum som är särskilt avsatts för rökning. För mer ingående bestämmelser kring rökrum se tobakslagen.

Vidare är det inte tillåtet att röka på skolgårdar avsedda för barn och unga samt heller inte på områden utomhus vid förskolor och fritidshem.