Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Detaljplaner

Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Ny detaljplan, eller ändring av detaljplan, kan upprättas av kommunen. På denna sida kan du läsa om våra pågående, antagna och laga kraftvunna detaljplaner.

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, exempelvis när ny sammanhållen bybyggelse ska uppföras eller en reglering behöver ske i ett sammanhang när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera ska utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen. En laga kraft vunnen detaljplan är juridiskt bindande.

Detaljplaner som vunnit laga kraft går att begära ut genom att kontakta kommunen.

Pågående detaljplanarbete

Loshult

Del av Loshult 3:13
Samrådsperiod: 2020-09-26 - 2020-10-16
Syfte: Medge bostadsändamål för att tillskapa nya villatomter i Loshult

Samrådsmissiv Pdf, 273 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2 MB.
Plankarta Pdf, 379 kB.

Planpil med antagande markerat

Osby

Norrskenet 1 mfl.
Granskningsperiod: 2022-12-22 - 2023-01-22
Syfte: Utöka byggmöjligheterna för lagerlokaler.

Granskningsmissiv Pdf, 266 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 353 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2 MB.
Plankarta Pdf, 289 kB.

Planpil med granskning markerat

Del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1
Samrådsperiod: 2020-12-11 - 2021-01-08
Syfte: Medge handel, kontor och verksamhetsmöjligheter

Samrådsmissiv Pdf, 274 kB.
Plankarta Pdf, 359 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.

Planpil med Samråd markerat


Del av Osby 186:2 m.fl - Lekolar

Granskningsperiod: 2023-04-13 - 2023-05-01
Syfte: För att möjliggöra en fortsatt utveckling av befintliga industri- och verksamhetsområde

Granskningsmissiv Pdf, 276 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 400 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.
Plankarta Pdf, 1 MB.

Planpil med granskning markerat


Ny detaljplan för Kundvagnen 1 mfl.
Granskningsperiod: 2023-05-24 - 2023-06-07
Syfte: Medge bebyggelse för handel, kontor och verksamheter

Granskningsmissiv Pdf, 275 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 4 MB.
Plankarta Pdf, 666 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 410 kB.

Planpil med granskning markerat


Sirius 3
Samrådsperiod: 2022-12-22 - 2023-01-22
Syfte: Ändra användningen av befintliga byggnader.

Samrådsmissiv Pdf, 261 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.
Plankarta Pdf, 343 kB.

Planpil med Samråd markerat

Antagande

Osby

För del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1
Antagandedatum: 2019-10-23
Syfte: Utreda möjligheterna att visa på förslag inför planarbetet.

Samrådsredogörelse Pdf, 289 kB.
Planprogram Pdf, 11 MB.
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 608 kB.

Planpil med antagande markerat
Planpil med antagande markerat

Loshult

Loshult 1:13
Antagandedatum: 2023-05-24
Syfte: Möjliggöra för fler bostäder, äldreboende och vårdbostäder

Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.
Plankarta Pdf, 564 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 201 kB.
Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 125 kB.

Planpil med antagande markerat

Laga kraftvunna planer

Laga kraftvunna planer

Lönsboda 44:1 samt del av 52:1
Laga kraft: 2022-05-20
Syfte: Möjliggöra skolverksamhet

Granskningsutlåtande Pdf, 247 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.
Plankarta Pdf, 491 kB.

Planpil med laga kraft markerat

 

Området Skyttebacken
Laga kraft: 2022-07-09
Syfte: Möjliggöra byggnation av en förvaltningsbyggnad

Plankarta Pdf, 709 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 199 kB.

Planpil med laga kraft markerat

 

Del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor 13
Laga kraft: 2021-01-13
Syfte:
Medge bostadsändamål

Granskningsutlåtande Pdf, 415 kB.
Fastighetsförteckning Pdf, 624 kB.
Plankarta Pdf, 319 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 6 MB.

Planpil med laga kraft markerat

 

Del av Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40
Laga kraft: 2020-10-21
Syfte
: Medge skoländamål och idrottsändamål

Granskningsutlåtande Pdf, 305 kB.
Plankarta Pdf, 181 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.
Fastighetsförteckning Pdf, 2 MB.

Planpil med laga kraft markerat


Fiskalen 11
Laga kraft: 2022-04-26
Syfte: Medge bostäder och en ökad byggrätt

Granskningutlåtande Pdf, 243 kB.
Plankarta Pdf, 311 kB.
Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 3 MB.

Planpil med laga kraft markerat
Planpil med laga kraft markerat

Upphävande av tomtindelningar

Upphävande av tomtindelningar

Tomtindelningar, Killeberg
Samrådsperiod: 2022-11-11 - 2022-11-24
Syfte: Möjliggöra avstyckning av ett antal villatomter

Planbeskrivning Pdf, 6 MB.
Samrådsmissiv Pdf, 248 kB.

Planpil med laga kraft markerat

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.