Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Revisionen

De förtroendevalda revisorerna granskar kommunen. Kommunrevisionen lyder under kommunfullmäktige

Om kommunrevisionen

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige (KF) för att löpande granska verksamheten i kommunen. Den består av sex oberoende förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp har de en inhyrd sakkunnig konsulttjänst, som för närvaranden är från Ernst & Young.

Det yttersta uppdraget för revisionen är att pröva ansvarstagandet i styrelser och nämnder för att uttala sig om detta till KF inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan. All verksamhet ska granskas när det gäller ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Granskningen ska utföras enligt god revisionssed där moraliska grundprinciper är vägledande. Vad som ska granskas, och hur, avgör revisorerna själva.

Vissa förtroendevalda revisorer är även valda att som lekmannarevisorer granska verksamheten i de kommunala bolagen.

Revisionen önskar vara ett bra ”bollplank” för verksamheterna i utformandet och genomförandet av deras arbete.

Ledamöter

Här ser du vilka som är ledamöter i revisionen innevarande mandatperiod.

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Missiv - Granskning av ärendeberedningsprocessen.pdf Pdf, 106 kB. 106 kB 2024-05-22 11.30
Revisionsrapport - Granskning av ärendeberedningsprocessen.pdf Pdf, 311 kB. 311 kB 2024-05-22 11.30