Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Enskilt avlopp

Enligt miljöbalken krävs tillstånd för att anlägga avlopp med ansluten toalett, eller för att ansluta toalett till befintligt avlopp. Enligt kommunens lokala föreskrifter krävs dessutom tillstånd för att inom detaljplanerat område och samlad bebyggelse anlägga annan avloppsanordning, till exempel för bad-, disk- och tvättvatten.

Ansökan/Anmälan

Anmälan krävs för att ändra befintlig avloppsanläggning, inrätta förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering. Från 1 januari 2023 ställer miljö- och byggförvaltningen krav på installation av grundvattenrör i samband med anläggandet av avloppsanläggningar med markbaserad rening. Grundvattenrör behövs för att kunna mäta grundvattennivån när avloppsanläggningen är i drift, se informationsblad för grundvattenrör. 

Vill du anlägga eller förändra ett avlopp kontaktar du miljö- och byggförvaltningen, så hjälper vi dig.

Tips och information samt lagar och regler finns på Avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Där finns också alla entreprenörer som genomgått diplomutbildning sökbara länsvis.

Information om provgrop och provtagning

Markegenskaper

För att bedöma vilken typ av avloppsanläggning som är lämplig på din tomt behöver du information om mark och vatten på din tomt. Markens egenskaper kan undersökas på olika sätt.

Hur står vattnet?

Om grundvattnet står högt måste en eventuell infiltration höjas upp och avloppsvattnet kan behöva lyftas med pump. Om provgropen är torr ända ned till 2 meters djup så går det att lägga infiltrationsanläggningen under markytan. För bästa hållbarhet och funktion bör den dock ligga så ytligt som möjligt.

Provgrop

Används någon teknik där avloppsvattnet ska tillåtas infiltrera genom marken ska alltid en provgrop grävas och ett jordprov tas. Detta görs för att kontrollera att jorden och platsen är lämplig för infiltration.

Från spridningslagrets botten behövs minst 1 meter till berg eller högsta grundvattennivå. Detta för att det ska vara tillräckligt mycket jord som vattnet sakta ska kunna sippra igenom och renas i. Ligger grundvattnet för högt upp kan orenat vatten nå dit och därefter föras långa sträckor under mark.

Det är viktigt att inte grundvatten kommer upp i infiltrationen eftersom det då skapas en syrefri miljö. I en syrefri miljö kan det växa till bakterier som gör att infiltrationen sätts igen

Att gräva en provgrop

  • En provgrop 2-2,5 m djup grävs precis bredvid ytan där infiltrationen är tänkt att ligga. En provgrop görs därför helst då marken är som blötast t.ex. under vår eller höst. I annat fall bör större marginal än 1 m finnas mellan infiltration och provgropens botten.
  • Provgropen bör helst lämnas öppen minst ett dygn, gärna två till tre dagar innan grundvattennivån läses av för att vattnet ska ha möjlighet att rinna till.
  • Notera högsta grundvattennivå genom att mäta från markytan till vattnet. Undersök gropen och titta efter färgförändringar i jordlagren. Detta kan indikera att grundvattennivån ligger högre än vad vattnets höjd visar. Notera i så fall detta och tag kort på provgropen och jordlagren.

Jordprov och siktanalys

Ett jordprov ska visa markens genomsläpplighet. Jordprovet ska tas 0,5 m under den nivå som spridningslagret är tänkt att läggas. Vanligtvis på ca en meters djup. Granska provgropen så att det inte är några förändringar i materialet omedelbart under eller nära under (ca 0,5 m) den nivå där provet tagits (synliga kornstorleksförändringar, färgförändringar m.m.). Ta isåfall provet från det tätaste skiktet. Om det är svårt att bedöma vilket skikt som är tätast tas ett jordprov ur varje skikt. Jordprovet ska innehålla cirka 0.5 liter jord och stenar större än 2 cm tas bort. Jordprovet märks på lämpligt sätt och skickas till ett laboratorium för siktanalys. Analysen ska omfatta både finjord och grovjord och i siktkurvan ska kornstorlekar ned till 0,002 mm redovisas. Resultatet av siktanalysen visar om infiltration är möjlig och avgör också hur infiltrationen ska utformas och dimensioneras. Siktkurvan ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen. I vissa fall ger inte siktkurvan tillräcklig information om jordlagrets egenskaper. Det kan då bli aktuellt att göra en noggrannare undersökning. I täta jordarter där vanlig infiltration inte är lämplig kan så kallad förstärkt infiltration eller markbädd bli aktuellt.

Perkolationstest i rör

Istället för jordprov kan ett perkolationstest i rör utföras. Testet visar hur bra marken är på att infiltrera vatten under lång tid. Testet ger ett så kallat LTAR-värde (Long Term Acceptance rate), vilket beskriver markens förmåga att ta upp ett visst antal liter vatten per m² och dygn. Detta värde används sedan för att dimensionera avloppsanläggningen. Perkolationstestpaket med rör finns att köpa.

Proverna ska tas i jordlager under spridarlager (makadam) och spridarledningar. Upprepa testet minst två gånger på samma prov om sjunktiden (Tid 1) är mindre än 5 minuter. Resultatet från perkolationstestet skall fyllas in i en tabell och insändas till miljö- och byggförvaltningen. Infiltrationens yta räknas ut genom att dela en normal vattenförbrukning för ett hushåll under ett dygn med LTAR-värdet. Du bör beräkna 850 liter vatten per dygn för ett hushåll på 5 personekvivalenter. Exempelvis 850 liter vatten delat på LTAR-värde 25 ger en infiltrationsyta på 34 m².

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.