Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Personlig assistans

Personlig assistans är en rättighet för de som har ett stort och varaktigt funktionsnedsättning och behöver assistans för att klara sin vardag. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS). Personer med funktionsnedsättning ska genom insatsen personlig assistans tillförsäkras goda levnadsvillkor. Målet med assistans är att skapa förutsättningar för dem att leva som andra, i gemenskap med andra.

Vem kan få personlig assistans?

För att beviljas assistans ska man omfattas av personkrets 1§ LSS och detta innebär att man ska tillhöra någon av följande grupper:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Först görs en bedömning om man tillhör LSS personkrets och därefter ens behov av hjälp.

För att beviljas personlig assistans fodras att den enskilde har ett stort behov av stöd av personlig karaktär enligt nedan:

  • behov av hjälp med personlig hygien,
  • behov av hjälp med att klä på och av dig,
  • behov av hjälp i samband med toalettbesök
  • behov av hjälp vid måltider
  • behov av hjälp med att kommunicera med andra
  • behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personer med funktionsnedsättning.

Utöver detta ska assistansen även omfatta andra situationer som man behöver kvalificerad hjälp med, för att klara vardagen och för att vara delaktig i samhället på olika sätt.

Personlig assistans ska stärka ens möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv.

Hur ansöker jag?

Beslutet om personlig assistans fattas av kommunens LSS-handläggare. Man kan vända sig till handläggare för att få hjälp med ansökan. Handläggare utreder behovet av assistans.

Kommunens handläggare kan också anmäla till Försäkringskassan att behov finns av assistansersättning. Vidare kan handläggaren hjälpa till att komma i kontakt med Försäkringskassan.

Man kan också vända sig direkt till Försäkringskassan för att ansöka om personlig assistans om behovet av hjälp mer än 20 timmar i veckan.

Utförare

Den assistansberättigade har rätt att fritt välja assistanssamordnare. Han eller hon kan själva välja att få insatsen utförd av personlig assistans hos kommunen, anlita annan assistanssamordnare till exempel kooperativ eller själva vara arbetsgivare.

Om den enskilde väljer Osby kommun som assistanssamordnare betyder det att hela arbetsgivaransvaret med anställning, arbetsmiljö, semester, ledigheter och uppsägning överlåts till kommunen. När kommunen anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, semesterlagen, sekretesslagen och diskrimineringslagen med mera.

Exempelbild