Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunala bolag

En del av Osby kommuns verksamhet sker inom ramen för kommunala aktiebolag. Skälen är att det anses mer effektivt och marknadsinriktat att ha verksamheten i bolagsform.

Kommunala bolag

Osbybostäder 100%

Ändamål: Främja bostadsförsörjningen.
Verksamhet: Förvärva, äga, uppföra, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter.
Osbybostäders hemsida

Fjärrvärme i Osby AB 100%

Ändamål: Främja distributionen av fjärrvärme
Verksamhet: Energiproduktion, värmedistribution, fjärrvärmehandel, engergitjänster samt äga fastigheter och anläggningar med mera inom energisektorn.
Fjärrvärme i Osbys hemsida

Industrihus i Osby AB 100%

Ändamål: Främja lokalförsörjningen för mindre företag inom hantverk, industri och service.
Verksamhet: Uppföra, anskaffa och tillhandahålla lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Äga andelar i andra företag på uppdrag av kommunstyrelsen.

Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) 50%

Ändamål: Praktiska åtgärder som kommunen ansvarar för enligt renhållningsordningen.
Verksamhet: Insamla, transportera och behandla avfall.
ÖGRAB:s hemsida

Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) 25%

Ändamål: Att skapa en effektiv, kunnig och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VA-anläggningar och till gagn för våra VA-abonnenter.
Verksamhet: Drift och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsanläggningar samt vatten- och avloppsreningsverk.
SBVT:s hemsida

IT Kommuner i Skåne AB (Unikom) 17%

Ändamål: Bedriva en effektiv IT-verksamhet för ingående kommuner.
Verksamhet: Drift och utveckling av IT och tillhörande tjänster.

Unikoms hemsida


Övrigt

Andra organisationer kommunen har delägande i eller ekonomiskt stödjer är följande:

  • Osby Tåg ek förening
  • Byggnadsföreningen Medborgarhuset Osby (cirka 45 % ägande)
  • Kommunförbundet
  • SkåneSamarbetskommittén Skåne Nordost
  • Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  • Kommuninvest ekonomisk förening
  • Kommunalförbundet AV Media
  • Hjälpmedelsnämnden i Östra Skåne