Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ansökan om boende, stöd och service LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning, goda levnadsvillkor. Syftet med LSS är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet.

Ansöka om LSS-insatser

För att ansöka om LSS-insatser kontaktar du LSS-handläggare i den kommun du bor i. LSS-handläggaren kommer då att göra en utredning i flera steg för att ta reda på om man har rätt till den sökta insatsen.

Kontakta Osby kommuns LSS-handläggare

Vem kan få stöd och service enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service. Det ska inte vara funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Det finns tio insatser att ansöka om enligt LSS:

 • Rådgivning och annat personligt stöd (insatser enligt denna punkt sköts av Region Skåne)
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson alternativt stödfamilj
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Ledsagarservice

enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS)

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuellt behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

Ledsagarservice ska ge den enskilde möjlighet att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagning kan till exempel vara fritidsaktiviteter, delta i kulturlivet, besöka vänner eller promenader. Ledsagningens omfattning bedöms utifrån den enskildes behov samt utifrån övriga beviljade insatser.

Den som beviljas ledsagarservice står för sina egna kostnader, till exempel bio, mat eller resor.

Avlösarservice

enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS)

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ges i eller i nära anslutning till hemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.

Avlösarservice i hemmet kan beviljas för att anhöriga ska få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller kunna delta i egna aktiviteter. Avlösning kan också ges till anhörig som vårdar vuxen med funktionsnedsättning i hemmet.

Avlösningens omfattning ska alltid prövas individuellt och bedömas utifrån behov men också utifrån beviljade insatser.

Kontaktperson

enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS)

En kontaktperson är en medmänniska som underlättar för en person med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering. Detta sker genom att bidra till en rikare fritid och öka hans/hennes sociala nätverk. En kontaktperson skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsgemenskapen.

Insatsen är ett icke professionellt stöd och ska inte ersätta andra insatser från kommunen. Som kontaktperson får man ett arvode där en del är ersättning för uppdraget och en del består i omkostnadsersättning för utlägg som exempelvis entréer eller fika.

Den som beviljas kontaktperson står för sina egna kostnader, till exempel för bio, mat eller resor.

Anhörigstöd

Anhörigstöd vänder sig också till dig som vårdar eller hjälper en närstående som på grund av psykisk sjukdom, funktionsnedsättning eller andra omständigheter behöver ditt stöd. Mer om anhörigstöd kan du läsa på vår sida om anhörigstöd under seniorer.

Anhörigstöd

Färdtjänst

Telefonnummer

 • För beställning av resa, Skånetrafikens Serviceresor tel. 0771 - 77 44 11

 • För Färdtjänstillstånd och allmäna frågor:
  Skånetrafikens färdtjänst tel. 0771 – 77 44 33 mån-fre 09.00-15.00
  E-post: kundtjänst: fardtjanst@skanetrafiken.se
  Adress: Skånetrafiken, Färdtjänst, 281 83 Hässleholm

För ytterligare information, vänligen besök Skånetrafikens färdtjänstsida.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.