Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så hanterar Osby kommun personuppgifter

Uppgifter om dig är något Osby kommun behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen är en lag, beslutad av Europarlamentet och EU-rådet, som gäller för alla medlemsstater inom EU och tillämpas av myndigheter, företag och organisationer. Dataskyddsförordningen kallas ofta GDPR efter den engelska förkortningen, General Data Protection Regulation.

Förordningen stärker skyddet för dina personuppgifter så de inte används till andra ändamål än det först var tänkt. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen från 1998.

Varje nämnd i Osby kommun är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom sina respektive verksamhetsområden.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen och förordningen följs. Dataskyddsombud för Osby kommun är kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.

Vad är en personuppgift?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Till exempel

 • personnummer
 • namn
 • adress
 • foton
 • identifikationer online
 • personers fysiska, fysiologiska och ärftliga identitet
 • personers psykiska, ekonomiska, kulturella och sociala identitet.

Så arbetar Osby kommun för att efterleva dataskyddsförordningen

I enlighet med Dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Osby kommun behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Personuppgifter får inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen.

Kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas och all behandling av personuppgifter måste vila på rättslig grund. Det ska alltid göras en avvägning mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet.

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig.


Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerat, eller begära ändring/radering av personuppgifter, kan du begära att få det. Fyll i antingen blanketten ”Begäran om information"eller ”Begäran om förändring av lagrade personuppgifter” under rubriken dokument på denna sida. Blanketterna lämnas i kontaktcenter i kommunhuset på Västra Storgatan 35 i Osby. Glöm inte ta med giltig legitimation.

Om du som är registrerad begär att få utöva dina rättigheter, till exempel rätten att få uppgifter raderade, ska myndigheten svara snarast, eller inom en månad.

Information vid kontakt med kommunen

De som kontaktar kommunen, via till exempel e-post, ska informeras om hur vi hanterar deras personuppgifter. Varje enskild nämnd på Osby kommun är personuppgiftsansvarig för respektive nämnds tillhörande förvaltningar och verksamheter. Här hittar du information och kontaktuppgift för respektive nämnd när det gäller frågor om hantering av personuppgifter:

Kontakt, frågor och mer information

Osby kommuns Dataskyddsombud är Therese Jigsved från kommunalförbundet Sydarkivera.

Postadress: Box 182, 342 22 Alvesta
Telefon: 0472-39 10 00

Du kan även vända dig till Osby kommuns Dataskyddssamordnare via e-post dataskydd@osby.se.

Vill du klaga på Osby kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom området.

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
imy@imy.se

Mer information finns också på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.