Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fälla träd

Träd är viktiga i vårt samhälle, både av estetiska och miljömässiga skäl eftersom de ger friskare luft och möjlighet till rekreation. Vi är restriktiva med att ta bort friska träd. Vill du att vi gör åtgärder på träd och växtlighet på kommunens mark? Här finns information om hur du söker om att kommunen till exempel ska beskära träd, ta ned träd eller röja sly.

Trädets betydelse

Träden gör stor nytta för oss och ger många ekosystemtjänster. Träden renar vår luft, skuggar vid värme, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats och föder många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Åtgärder på kommunal mark

Träd och växtlighet har stor betydelse för miljön. Därför är vi restriktiva med att ta bort friska träd. Träden hjälper bland annat till att:

  • Parker och grönytor blir vackra.
  • Bilda syre och rena luftföroreningar.
  • Förhindra översvämningar och vattensjuk mark.

Vi fäller inte träd bara för att det skuggar eller blåser in löv på en intilliggande tomt, skymmer sol, utsikt eller någons tekniska anläggningar som solpaneler eller paraboler.

Vill du att vi gör åtgärder på träd och växtlighet på kommunens mark? Då kan du skicka in en ansökan till oss som vi sedan prövar enligt våra bedömningskriterier. Här finns information om hur du gör en ansökan.

Ansök om trädfällning

Vill du att vi ska åtgärda träd på kommunens mark ska du skicka en ansökan via vår e-tjänst. När vi gjort en bedömning av din ansökan får du ett beslut.

Vill du åtgärda träd eller vegetation i anslutning till ditt bostadsområde och bor i en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller hyresrätt ska du kontakta styrelsen eller fastighetsägaren. Styrelsen eller fastighetsägaren kan sedan kontakta kommunen för att ansöka om en åtgärd.

Hur lång tid tar det?

Vi behandlar de ansökningar som skickas till oss en gång per år. Det kan alltså ta tid innan du får svar på din ansökan. Sista ansökningsdag 31 augusti, för att vi ska få med ärendet till den årliga genomgången.

Bedömningskriterier

Din ansökan kommer att bedömas utifrån bland annat:

  • Ingreppets betydelse för området som helhet
  • Estetiska och ekologiska värden
  • Trädets/växtlighetens kondition
  • Grannars medgivande

Grannars medgivande

Eftersom åtgärden kan påverka fler som bor i området behöver vi fråga de andra som också bor där så att vi inte gå emot majoriteten av de boendes önskan. Det är viktigt de fall vi bedömer att en åtgärd kan vara möjlig utifrån bedömningskriterierna.

Kommunens skyldighet som markägare

Kommunen är inte skyldig att ta ner grenar eller gräva av rötter enbart för att de växer in över din tomtgräns. Om ingreppet inte riskerar trädets vitalitet har du själv rätt att kapa grenar eller rötter som växer in på din tomt. Men om det är ett större ingrepp som kan påverka trädets hälsa och fortlevnad ska du skicka in en ansökan till oss.

Kommunen har heller ingen skyldighet att ta ner träd eller buskage som ligger i anslutning till din tomt, för att de exempelvis skuggar eller skymmer utsikt. Var och en ska ta skälig hänsyn till sin fasta egendoms omgivning. Du kan läsa mer i jordabalken om vad skälig hänsyn innebär. Varje åtgärd kostar pengar för kommunen och måste därför vara välmotiverad.

Skyddad vegetation eller område

Vissa träd eller områden kan ha ett särskilt naturskydd och vara skyddade enligt lag. Då kan det krävas dispens eller särskilda tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder.

Fälla träd utan tillstånd kan leda till polisanmälan

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan vara egenmäktigt förfarande och leda till polisanmälan enligt Brottsbalken (8 kap. 8§ BrB).

Fälla träd på egen tomtmark

I vissa fall krävs det även marklov för att fälla träd inom detaljplanerat område. Detta kan också gälla vid fällning av träd på egen tomtmark.

Mer information om marklov hittar du här (osby.se)

En del stora, gamla eller ihåliga träd kan vara speciellt skyddade enligt lag och då kan det krävas samråd med Länsstyrelsen innan man får göra någon åtgärd.

Samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd (naturvardsverket.se)

Akuta åtgärder och felanmälan

Om vi bedömer att ett träd är farligt tar vi ned det direkt. Ibland är det möjligt att säkra träd som då kan stå kvar ytterligare ett antal år. Utgör det aktuella trädet en akut fara för person eller egendom kan du ringa till vår växel 0479 - 52 80 00 eller göra en anmälan via vår e-tjänst för felanmälan.