Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inkluderande kompetensförsörjning

Alla arbetsgivare, och kanske särskilt den offentliga sektorn, står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning framöver. Allt färre ska försörja allt fler och medelåldern hos Sveriges arbetskraft stiger. Därför arbetar Osby kommun just nu med ett projekt som heter Inkluderande kompetensförsörjning. Projektet är finansierat av Europeiska unionen. Här berättar vi mer om projektet och bakgrunden till just detta projekt.

Inom Osby kommun arbetar vi på olika sätt för att hantera kompetensförsörjningsproblematiken. Just nu pågår bland annat ett projekt som heter Inkluderande kompetensförsörjning. Projektet är finansierat av Europeiska unionen.

Innan projektet startade gjorde vi en förstudie för att ta fram vilka utmaningar vi har i Osby kommun. De resultat som kom fram i förstudien ska vi nu jobba med inom projektet Inkluderande kompetensförsörjning.

I projektet ska vi särskilt fokusera på tillgänglighet och icke diskriminerande beteende, men även ha aktiviteter kring jämställdhet. Vi vill öppna upp möjligheter för alla människor att kunna arbeta i kommunen.

På denna sidan kan du läsa mer om projektet, vilka aktiviteter vi ska göra och vad vi kom fram till i förstudien.

Projekt: Inkluderande kompetensförsörjning

Osby kommun behöver bli en mer inkluderande organisation och arbetsgivare. Vi behöver arbeta med att bredda rekryteringsbasen till att omfatta även de som är i utsatt ställning på arbetsmarknaden om vi ska klara framtida kompetensförsörjningsutmaning.

I projektet ska vi särskilt fokusera på tillgänglighet och icke diskriminerande beteende, men även anordna aktiviteter kring jämställdhet. Vi vill öppna upp möjligheter för alla människor att kunna arbeta i kommunen.

Kompetensbehov inom vården

På grund av det ökade behovet av omsorg ser vi även att behovet av personal inom vården kommer att öka mycket. För att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen kommer projektet ha ett särskilt fokus på äldreomsorgen. Det är där vi kan se att det är störst risk för arbetskraftsbrist.

Osby kommun har sedan tidigare gjort olika satsningar för att möta kompetensförsörjningsutmaningen inom omsorgen genom att bland annat att erbjuda önskad sysselsättningsgrad där medarbetare har möjlighet att arbeta heltid eller deltid om de önskar. Detta har varit ett sätt att främja förutsättningarna att få ihop livspusslet för medarbetare inom vården.

Inkluderande organisationskultur

Hela projektet handlar om att Osby kommun vill bli en mer inkluderande organisation. Vi vill bli bättre på att inkludera utsatta målgrupper på arbetsmarknaden på våra arbetsplatser i kommunen.

Prioriteringar i projektet

I projektet kommer vi att arbeta med det vi ser som störst behov och det som är möjligt att genomföra under en begränsad projekttid. Styrgruppen för projektet har bestämt att vi ska fokusera på att arbeta med:

  • Höga utbildningskrav och att det saknas enklare jobb i kommunen
  • Bristande kunskap om andra kulturer
  • Diskriminering på grund av ålder och funktionsnedsättning
  • Bristande kunskap om tillgänglighet för funktionsnedsatta och anpassningar
  • Förbättra handledarskap och introduktion av praktikanter och nyanställda

Ovanstående olika orsaker till problem kommer vi alltså att arbeta med i projektet och forma olika projektaktiviteter kring. Om vi lyckas förmedla kunskap om andra kulturer och människor med funktionsnedsättningar tror vi även på förändrade attityder med mindre fördomar och trångsynthet hos alla.

Varför gör vi detta projektet?

Om vi inte gör detta arbete riskerar Osby kommun främst att det blir svårt att hitta arbetskraft till våra verksamheter. Hittar vi inte arbetskraft blir det svårt att ge kommuninvånarna rätt service och vi får missnöjda invånare som resultat. Konsekvensen blir även att den befintliga personalstyrkan riskerar stress och dålig arbetsmiljö.

Metoder i projektet

Örebromodellen

För att nå det övergripande långsiktiga målet för projektet, att Osby kommun har en väl fungerande kompetensförsörjning där utsatta målgrupper på arbetsmarknaden är väl inkluderade, är en del att skapa ett nytt yrkesområde, som instegsjobb, inom äldreomsorgen. Metoden som kommer användas för att möjliggöra detta är den lyckade Örebromodellen. Den finns presenterad via SKR och är ett verktyg för att ta reda på hur kompetensen används på bästa sätt i verksamheten.

Metoden bygger på att chefer och medarbetare inventerar arbetsuppgifter och arbetssätt i befintliga yrkesroller för att skapa en bild av nuläget. I Osby kommuns fall kommer dessa workshops att ske tillsammans med medarbetare inom vården. Vid inventeringen av arbetsuppgifter kommer resultatet att visa vilka arbetsuppgifter som inte behöver ingå i en undersköterskeroll. Tanken är att identifiera uppgifter som inte är direkt vårdnära och som skulle kunna utföras i en annan typ av roll. Exempelvis skulle arbetsuppgifter som beställningar, bädda sängar, torka diskbänkar, tvätta och så vidare kunna vara uppgifter som skulle kunna utföras av den tänkta nya yrkeskategorin: Serviceassistenter.

Efter detta planerar vi att testa arbetet som serviceassistent med arbetskraft från utsatta målgrupper på arbetsmarknaden. Här ska vi samarbeta med Komvux och kommunens arbetsmarknadsverksamhet Kompetensa. De har kontakt med arbetslösa i målgruppen och kan säkerställa att de har rätt kompetens genom utbildnings- och/eller valideringsinsats inför jobbet som serviceassistent.

Utbildning för kommunens anställda - tema Mångfald

Osby kommun kommer via utbildningsinsatser genom exempelvis digital utbildning via företaget inKultura öka förståelsen och inlevelsen i kulturskillnader. Dessa insatser är riktade till alla medarbetare i hela kommunen. Syftet med detta är att vi har ökat kunskapen kring andra kulturer bland anställda i Osby kommun. Kommunen har även för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en föreläsning inom temat.

Utbildning – Otillgänglighet och funktionsnormer

Vi ska öka kunskapen om funktionsnedsattas villkor och möjligheter till anpassningar bland anställda i Osby kommun. Det är viktigt att det finns en större förkunskap om vi ska skapa den nya yrkeskategorin som serviceassistent.

Arbetsgivaren och arbetsplatsen har stor betydelse för att en funktionsnedsatt medarbetare ska få en hållbar anställning. I ett bredare perspektiv är tanken att alla arbetsgrupper som ska implementera nya yrkeskategorier ska få genomgå denna utbildning.

Utbildning – Agerande vid orättvisa händelser

Ett projektmål är att anställda i Osby kommun ska öka kunskapen om andra kulturer. Forskningen har visat att arbetsgrupper som representeras av olikheter är mer kreativa och innovativa. Osby kommun avser att utbilda medarbetarna i hur man agerar om det skulle dyka upp orättvisa händelser i vardagen. Detta kan handla om nedsättande kommentarer kopplat till kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller dylikt.

Handledarutbildning

Kommunen ska upprätta en handledarutbildning för att det ska finnas utbildade handledare som har kunskap om handledarskap för personer ur utsatta målgrupper i alla verksamheter i kommunen.

Syftet är att handledaren ska kunna dela med sig av yrkeserfarenhet och ha ett övergripande ansvar för den nya medarbetaren. Handledaren kan verka som en funktion i att förmedla yrkeskultur och arbetsplatsens värderingar. I förstudien till projektet framkom det att kommunen behöver bli bättre på att erbjuda handledarstöd på arbetsplatserna vid praktik och introduktion.

Digital introduktion

Vi ska skapa en digital introduktion för att ökar chanserna att nyanställda kan ta till sig information om sin nya arbetsplats utifrån deras egna förutsättningar. Tillgängligheten blir bättre eftersom individen själv kan styra vilken tid och plats det passar dem att gå introduktionen.

Vi ska också vidareutveckla checklistan som finns för nyanställningar samt arbeta fram en tydlig introduktionsplan med uppföljningar. Detta för att skapa en tydlighet i introduktionen och för att den nyanställda ska få ett bra mottagande vilket ökar chanserna till en långvarig anställning.

Förstudiens resultat

Den framtida kompetensförsörjningen är en central fråga för Osby kommun. Vi känner av utmaningen när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Därför gjorde vi en förstudie under tiden maj till och med december 2022. Förstudien tittade på varför utsatta målgrupper inte är inkluderade på arbetsmarknaden och hur Osby kommun kan bli bättre på att inkludera utsatta målgrupper i vår organisation.

Under förstudien gjorde vi ett antal workshops med personal och chefer i alla kommunens förvaltningar, politiker i kommunstyrelsen och tillsammans med en grupp arbetslösa personer i utsatt ställning på arbetsmarknaden. Sammanlagt deltog ungefär 80 personer i olika workshops under förstudien.

Framför allt gjorde deltagarna en fördjupad problemanalys genom att upprätta problemträd och gav förslag på lösningar. Vårt fokus i förstudien var att ta reda på hur Osby kommun kan bli en mer inkluderande arbetsgivare var tyngdpunkten på organisatoriska orsaker i problemanalysen.

I förstudien kom vi fram till att:

  • Det saknas enklare instegsjobb i Osby kommun
  • Det finns en kunskapsbrist inom kommunen gällande olika kulturer
  • Det finns en kunskapsbrist om funktionsnedsättningar
  • Vi introducerar inte nyanställda eller handleder praktikanter på ett bra sätt.

Det övergripande målet är att Osby kommun ska ha en väl fungerande kompetensförsörjning där utsatta målgrupper på arbetsmarknaden är väl inkluderade. På vägen mot slutmålet startar vi ett genomförandeprojekt som tar vid där förstudien slutar.

Exempelbild