Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bygganmälan

Även om arbetet inte kräver bygglov kan du behöva göra en bygganmälan. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan startbesked lämnats.

När behövs bygganmälan?

Bygganmälan krävs om arbetena avser:

 • ändringar som berör en byggnads bärande konstruktion, eller som avsevärt påverkar dess planlösning.
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnaden.
 • installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomten.
 • anslutning till kommunalt vatten eller avlopp
 • underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandeintresse
 • rivnin
 • uppförande av Attefallshus
 • tillbyggnader enligt Attefallsreglerna


OBSERVERA!
Denna redogörelse över kraven i plan- och bygglagen (PBL) gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Om Du är det minsta osäker på vilka regler som gäller för just Dina planer - ring byggnadsinspektör John Luftberg på 0479-52 81 25 eller Göran Nyberg på 0479-52 83 60.   

En del byggnadsarbeten kräver inte bygglov, men är ändå anmälningspliktiga. Det gäller exempelvis:

 • Installation av eldstad och rökkanal.
 • Byte av bränsleslag.
 • Installation av kommunalt vatten och avlopp.
 • Ändra i en byggnad så att bärande delar som berörs eller planlösningen väsentligt ändras.
 • Göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Ändring av vatten och avloppsledningar.
 • Ändring av ventilationsanläggning.
 • De flesta rivningsåtgärder.
 • Åtgärd som gör att farligt avfall uppkommer.
 • Underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Innan du får påbörja åtgärden måste du ha ett startbesked. För att att få det behöver du lämna in ett förslag på en kontrollplan. Exempel på enkel kontrollplan hittar du under rubriken Länkar på denna sida. Är du tveksam vad som gäller i ditt fall så kontakta byggnadsinspektören.

Bygganmälan ska vara skriftlig. En bygganmälan behandlas alltid som delegationsärende, det vill säga expedieras löpande av byggnadsinspektören. Svarstid en till två veckor.

Bygganmälan

Blanketten finner du under blanketter eller beställ en blankett från miljö- och byggnämndens expedition  (tel: 0479-52 81 16 eller 0479-52 81 72).

Bygganmälan görs för att miljö- och byggnämnden ska ta ställning till hur omfattande kontrollplanen behöver vara.

Normalt ska en bygganmälan bestå av följande:

Beskrivning

Projektet ska redovisas i en enkel beskrivning. Beskrivningens omfattning får naturligtvis anpassas till projektets svårighetsgrad, i enkla fall är huvudsakliga materialval och kulör tillräckligt.

Planritning

Måttsatt ritning som utvisar byggnadens planlösning och rummens användningssätt och hur man kommer in i byggnaden. Skala 1:100

Konstruktionsritning

Ritning som utvisar byggnadens bärande konstruktioner ( till exempel grundläggning, bärande väggar och takstolar). I enkla fall räcker det med principskisser där dimensionerna anges.

Installationsritningar

Ritningar som utvisar de installationer som avses att utföras i byggnaden och på tomtmarken (till exempel VA-, ventilation- och värmesystem).

Kontrollplan

Kontrollansvarig och byggherren upprättar förslag till kontrollplan. Exempel på en enkel kontrollplan hittar du under rubriken Dokument.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige

 1. hjälper till att upprätta kontrollplan.
 2. ser till att kontrollplanen samt bestämmelser och villkor som gäller följs.
 3. närvarar vid tekniska överläggningar, besiktningar och tillsyns- och tillståndsnämndens platsbesök.
 4. dokumenterar sina platsbesök.
 5. ger ett utlåtande som underlag för slutbesked (bevis för att åtgärden är rätt utfört och ett krav för att åtgärden får tas i bruk).

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utfört den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige ska dessutom vara certifierad.

Övrigt

Vi vill understryka att handläggningen hos miljö- och byggnämnden är beroende av i vilken utsträckning tillräckligt utförliga uppgifter om byggnadsarbetena finns med redan vid anmälan. En tydlig redovisning av projektet minskar miljö-och byggnämndens behov av att kräva in särskilda redovisningar i efterhand, vilket kan fördröja handläggningen.

Text

Text

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.