Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dags att klippa häcken

Nu när sommaren har kommit har även växtligheten ökat. Visst är det en härlig tid när det växer och frodas men det som planteras växer fort, blir stort och skymmer. Som fastighetsägare har du ansvar att inte låta buskar och träd på din tomt skymma sikten.

Om din tomt gränsar till trottoarer, gator eller vägar har du ansvar för att växtligheten bidrar till fri sikt, inte försvårar framkomligheten eller orsakar andra trafikfaror för trafikanter och fotgängare. Buskar och träd får inte försvåra för trafikanten att ta sig fram på gångbanor, cykelbanor och körbanor.

Detta gäller dig som har tomt intill gatan

Häckar och buskar får inte gå ut på gångbanans bredd. Över gångbanan får inte trädgrenar sticka ut högre än 2,5 meter. I körbanan får inte trädgrenar sticka ut högre än 4,6 meter. Träd och buskar får heller inte skymma vägmärken och gatubelysning.

Detta gäller dig som har hörntomt

Om din tomt gränsar till en korsning får inte växligheten vara högre än 0,8 meter. Det gäller från 10 meter före och efter korsningen. Vid utfarter från tomter gäller en sikttriangel på 2,5 meter. Detta gäller inte bara häckar utan även andra buskar, träd och plank. Enstaka smala träd kan dock få vara högre.

Man klipper häck med häcksax
Illustration på hur hög häckar får vara på olika platser

Illustrationsbild av vilka avstånd och höjder som gäller. Inom de gula markeringarna på kartan får buskage, staket och liknande vara max 80 cm högt.