Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ingen ändring i vindbruksplanen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på måndagens möte den 19 december att inte göra några ändringar i Vindbruksplanen just nu. Det finns ett uppdrag att göra en ny översiktsplan med start under 2023. I det arbetet ingår det att även se över vindbruksplanen.

Vad har hänt?

Eurowind Energy utreder möjligheten att bygga en vindpark med 15 vindkraftverk som har en totalhöjd på 270 meter, mellan Liasjön och Gråshultasjön i Osby kommun. Området är utpekat som en möjlig plats för vindkraft i Osby kommuns vindbruksplan som är antagen av kommunfullmäktige den 28 april 2014.

Kommunen har fått in en förfrågan om att yttra sig om det är möjligt att bygga vindkraftverk utanför det utpekade området i vindbruksplanen. I området som bolaget vill bygga vindkraftverk på finns det markytor som inte pekas ut i vindbruksplanen trots att de ligger i direkt anslutning eller mellan vindkraftområdena. De omfattas inte eftersom det finns bostäder i området bland annat. Anledningen till att Eurowind Energy anser att vindkraftverk kan byggas även där är att fastigheterna inom dessa områden inte längre används som bostäder.

Vindbruksplanen gäller

Enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut den 19 december gäller vindbruksplanen. Det finns ett uppdrag att göra en ny översiktsplan med start under 2023. Då ska även vindbruksplanen ses över.

Bedömningen görs nu att vindbruksplanen redan är flexibel och de ytor som pekas ut kan förändras på andra sätt, till exempel om bostäder byggs eller avvecklas. Fastighetsägare kan exempelvis ansöka om ändrad användning från bostad till annat ändamål för sin byggnad.

Lång process att etablera vindkraft

Det är många intressen som ska tillgodoses innan nya vindkraftverk etableras. Det ställs väldigt höga krav i tillståndsprocessen för vindkraft och därför tar utredningar av det slaget lång tid. Som kommun är vi delaktiga i processen för att eventuellt lämna synpunkter på etableringen och slutligen tar kommunfullmäktige beslut om de bedömer att vindkraftparken är lämplig markanvändning och stämmer med kommunens planer, eller inte.