Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nytt medborgarlöfte med fokus på ökad trygghet

På måndagen skrevs medborgarlöftet under av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen. I medborgarlöftet lovar kommunen och polisen att tillsammans och var för sig jobba för att öka tryggheten i kommunen.

Löftena innehåller det som medborgarna upplever som lokala problem. För att veta vad som upplevs som problem har vi tittat på lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning och sedan arbetat fram ett medborgarlöfte för 2023.

Enligt den senaste trygghetsmätningen upplever invånarna otrygghet trots att brottsligheten minskar. De största lokala problemen som invånarna tar upp är trafik- och narkotikarelaterade. Det finns också en generell otrygghet när man är ensam utomhus på kvällen.

- Eftersom det är invånarnas upplevelse av trygghet som bestämmer hur medborgarlöftet sedan ser ut blir det en viktig del i det brottsförebyggande arbetet, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Aktiviteter för ökad trygghet

Medborgarlöftet innehåller aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om. Och vi gör det för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Osby kommun. Medborgarlöftet är en utökning av polisens och Osby kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som pågår hela tiden.

lovar att arbeta tillsammans

I Medborgarlöftet finns aktiviteter som vi lovar att sammarbeta kring och sedan finns det aktiviteter som kommunen lovar att göra och punkter som polisen lovar att arbeta med.

Polisen och kommunen lovar att:

 • tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad under året förstärka och vidareutveckla konceptet grannsamverkan.
 • utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom att fortsätta arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
 • arrangera och bjuda in till minst en medborgarvandring på prioriterad ort/plats utifrån lokal lägesbild och resultatet av polisens trygghetsmätning 2022.
 • tillsammans utföra myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl.
 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till barn och unga.
 • utveckla det gemensamma arbetet med avhopparverksamhet.

Kommunen lovar att:

 • fortsätta arbetet med trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och föreningar i trygghetsvandring.
 • utveckla kommunikationen ut till kommuninvånarna kring de insatser som görs kopplat till arbetet med trygghet och säkerhet.
 • stärka samverkan mellan skola och socialtjänsten genom informationsinsatser till vårdnadshavare och ungdomar med särskilt fokus på att förebygga droganvändandet bland unga samt genom att utveckla öppenvården och den uppsökande verksamheten.
 • kontinuerligt arbeta med åtgärder som främjar trafiksäkerheten.
 • systematiskt arbeta med fysiska miljöer med fokus på trygghet och säkerhet med särskild uppmärksamhet riktad mot miljöer som upplevs mörka och otrygga. Det kan innebära att åtgärda buskage, arbeta med belysning och motverka skadegörelse.
 • fokusera på att utveckla arbetet med meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

Polisen lovar att:

 • jobba med synlighet, skapa relationer och trygghet för alla kommuninvånare.
 • Polisen ska, genom besök på skolor och fritidsgårdar, ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar.
 • fortsätta samarbetet med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare.
 • regelbundet genomföra riktade trafikkontroller mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger i kommunen samt göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, enligt den lägesbild som tagits fram.
 • fortsätta sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen och fortsätta jobba mot den öppna droghandeln.
Tre personer står vid polisbil. En person skriver på ett papper.
Bild

På bilden står Niklas Larsson (C) kommunstyrelsens ordförande, Veronica Gustafsson kommunpolis och Niclas Årcén som är Polisens lokalområdeschef.