Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nu är förslaget ute på samråd - Översiktsplan 2040

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som beskriver hur Osby kommun ska utvecklas fram till 2040. Förslaget är nu ute på samråd till och med 17 september. Dina synpunkter är viktiga för kommunens utveckling!

Nu finns det ett förslag på en ny översiktsplan för Osby kommun. Förslaget har skickats ut för samråd med bland annat Länsstyrelsen, regionen, andra myndigheter och föreningar som berörs. Det är en viktig del i arbetet att vi får veta kommuninvånares synpunkter på hur Osby kommun ska utvecklas. Du kan läsa förslaget digitalt på Osby kommuns hemsida.

Innan samrådet har vi haft tidiga dialoger med skolelever och företagarföreningar i Osby kommun.

En plan för framtiden

Processen att ta fram en översiktsplan innefattar tre steg - samråd, granskning och antagande. I samråd och granskning kan du lämna synpunkter på förslaget. Processen för att ta fram en ny översiktsplan styrs av plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap.

Berätta vad du tycker!

Samrådet för översiktsplanen pågår mellan den 16 juni till den 17 september. Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: samhallsbyggnad@osby.se.