Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsen beslutade om förslag till budget för 2024 och flerårsplan 2025-2026

På sammanträdet onsdagen den 28 juni beslutade Kommunstyrelsen att föreslå en budget för 2024 som kommunfullmäktige ska besluta om senare i höst. Enligt beslutet föreslår kommunstyrelsen att alla nämndernas driftbudgetramar ytterligare ska minska år 2024 och kommunens resultat budgeteras då till ett nollresultat.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagens sammanträde att lämna ett förslag till kommunfullmäktige som bland annat innehåller nya driftbudget- och investeringsbudgetramar. Socialdemokraterna och sverigedemokraterna avstod att delta i beslut.

-          Det är en speciell situation inom kommunstyrelsen just nu och alla har inte deltagit i beslutet i detta läge. Kommunfullmäktiges beslut blir framskjutet till oktober istället för september som tidigare planerat. Detta så att vi kan invänta regeringens budgetproposition och se hur den förändrar de ekonomiska förutsättningarna också för Osby kommun. Det kan påverka vilka beslut för budgeten som vi slutligen fattar i kommunfullmäktige, säger Daniel Landin (S) som tillfälligt är kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatt höga kostnader och nollresultat 2024

2023 har varit ett år med hög inflation i Sverige som bidragit till ökade kostnader för många kommuner. För Osby kommun har bland annat kostnaderna för räntor och pensioner ökat mycket. Nämndernas driftbudgetramar blev mindre 2023 och alla kommunens verksamheter har behövt göra volymanpassningar, effektiviseringar och besparingar.

Enligt det nya förslaget till budget får nämnderna ytterligare mindre pengar i sina driftbudgetar även 2024 och kommunen budgeterar för ett nollresultat. Investeringsbudgeten uppgår 2024 till 145 miljoner kronor och det största enskilda projektet blir att bygga klart det nya blåljushuset. Kommunens låneskuld beräknas öka med drygt 70 mnkr under 2024. Men under 2025 och 2026 beräknas investeringsnivån minska och under 2025 budgeteras inga nya lån.

Flerårsplan för hållbar ekonomi

Målet för Osby kommun är att ha en långsiktigt hållbar ekonom och ett högre resultat än vad som budgeteras 2024. Då skapas förutsättningar för att kunna investera och amortera på kommunens låneskuld i framtiden.

Bild