Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag på framtida organisation för gymnasieskolan

Efter en genomlysning av gymnasieskolan i Osby kommun finns det nu ett förslag att minska antalet program och skapa en tydligare inriktning för gymnasieskolan. Förslaget kommer tas upp i Kommunstyrelsen den 4 oktober och om de beslutar att genomföra förändringen så gäller den från och med läsåret 2024/2025.

Förslaget innebär bland annat att programutbudet på Ekbackeskolan minskar. Istället för de nio program som går att söka idag föreslås det att endast erbjuda två yrkesprogram och fyra högskoleförberedande program. De program som föreslås vara kvar är:

  • Ekonomiprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Försäljning- och serviceprogrammet
  • Industritekniska programmet

De fyra högskoleförberedande programmen (EK, SA, NA och TE) har historiskt sett haft ett högt söktryck och varit stabila. Det är program som gynnar en stor del av Osby kommuns gymnasieelever. Förslaget är att också behålla Industriteknik som är ett program med hög status och som skapar arbetstillfällen i kommunen samt programmet försäljning och service. Dessa två program kan läsa ämnen som till exempel svenska och matematik tillsammans. Det är också yrkesprogram som skapar framtida arbetskraft och gynnar näringslivet i Osby kommun.

Vill skapa en tydligare målinriktning för gymnasieskolan

Under 2021 fick Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppdrag att göra en genomlysning och utredning av gymnasieskolan i Osby kommun. De gjorde även en analys av kostnaderna för gymnasieskolan då verksamheten visade höga kostnader i jämförelse med nationella siffror. I sin utredning kunde SKR konstatera att Osby kommun spretade i programutbudet och att det saknades en gemensam bild för vad man vill med gymnasieskolan.

Utifrån utredningen har barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att se över organisationen för att skapa en tydligare inriktning och avskalning som är ekonomisk hållbar utifrån kommunens storlek och elevantal. Förvaltningen tog fram ett antal möjliga scenarier som nu har mynnat ut i ett förslag.

Ska tas upp för beslut i Kommunstyrelsen

Förslaget kommer tas upp till beslut i Kommunstyrelsen den 4 oktober. Om förslaget går igenom kommer förändringen börja gälla från och med läsåret 2024/2025. Elever som går på de program och inriktningar som föreslås att stängas ner kommer fortsätta gå kvar på sin utbildning. Förslaget innebär endast att det inte tas in några nya elever.

Förslaget i sin helhet:

  • Ha kvar industriteknik (IN), Försäljning och service (FS), Ekonomiprogrammet (EK), Samhällsprogrammet (SA), Naturvetenskapligt program (NA), Tekniskt program (TE)
  • Samtliga inriktningar på IM-programmet (individuella programmet) förläggs på Ekbackeskolan (IMV: programinriktat val, IMS: språkintroduktion, IMY: yrkesintroduktion, IMA: individuellt val)
  • Avsluta kontraktet med B-innovation

B-innovation är det individuella valet av idrottsinriktning som elever kan göra av fotboll, hockey och simning. Samarbetet med B-innovation har varit gynnsamt för de elever som valt inriktning mot specialidrott men är för kostsamt och inte ekonomiskt hållbart i nuläget.

framsidan av Ekbackeskolan