Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ekonomiskt läge och förutsättningar i Osby kommun

Det senaste året har präglats av tuffa ekonomiska utmaningar för Sveriges kommuner och omvärlden. Höjda räntor, en hög inflation och ökade pensionskostnaderna gör att landets kommuner står inför en utmanande ekonomi under de kommande åren. För Osby kommun innebär det att vi har behövt och behöver genomföra anpassningar och nedskärningar i våra verksamheter.

En kommun ska, enligt kommunallagen, ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat att intäkterna måste vara större än kostnaderna och att det ska finnas en långsiktig plan för ekonomin. Varför måste vi ha det?

  • för att säkra att ekonomiska förutsättningar är hållbara över tid
  • för att inte skjuta över kostnad för vår välfärdskonsumtion på kommande generationer

Om en kommun redovisar ett negativt resultat i bokslutet så måste kommunen återställa det negativa resultatet under de kommande tre åren. Det betyder att kommunen måste redovisa ett minst lika stort positivt resultat under de tre åren.

En budget sätts

För att planera ekonomin görs en budget, den är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. Om budgeten visar att kostnaderna är större än intäkterna så behöver antingen kostnaderna minska eller intäkterna öka.

Kommunens övergripande budget, som bland annat innehåller nämndernas budgetramar, beslutas av kommunfullmäktige. Därefter beslutar varje nämnd hur pengarna ska fördelas till de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

Förändrade förutsättningar i Osby kommun

Under andra halvåret av 2022 förändrades de ekonomiska förutsättningarna för Osby kommun och alla andra kommuner i Sverige.

Fördubbling av pensionskostnader

Pensionskostnaderna i princip fördubblades mellan 2022 och 2023 och har ökat från drygt 50 miljoner kronor 2022 till närmare 100 miljoner kronor 2023. Delvis berodde det på ett nytt pensionsavtal men framför allt beror det på att inflationen ökade. En del av pensionskostnaden styrs av prisbasbeloppet som i sin tur är kopplat till inflationen.

Lån och ökad ränta

Osby kommun har de senaste åren genomfört stora investeringar så som nya LSS-boenden och ny förskola i Killberg. Pengarna till investeringarna har lånats för att finansiera större delen av dem. I dagsläget har Osby kommun 755 miljoner kronor i lån. Kostnaderna för räntor har ökat kraftigt för att låneskulden har ökat och att räntorna har stigit. Under 2021 var snitträntan 0,49% för kommunens lån och 2022 var snitträntan 0,97%. Idag ligger räntorna på nya lån och lån som skrivs om i regel över 4%.

Detta innebär att räntekostnader för 2022 var på 5,4 miljoner kronor. Prognosen för 2023 är 19 miljoner kronor och budget 2024 är på 30 miljoner. I takt med att lånens bindningstid löper ut och de gamla lånen skrivs om ökar kostnaden även för dem.

Färre antal invånare innebär mindre skatteintäkter

Kommunens största inkomstkälla är skatter och statsbidrag. Hur mycket skatteintäkter en kommun får beror framför allt på hur många personer som är folkbokförda i kommunen. Det är de folkbokförda i en kommun som betalar kommunalskatt. Det senaste året har Osby kommun haft en negativ befolkningsutveckling, antalet invånare har minskat. Det innebär att kommunen får in mindre skatteintäkter. Att antalet invånare minskat beror till stor del på att antalet födda är lågt men även på att utflyttningen varit större än inflyttningen. Det påverkar i sin tur behovet av och efterfrågan på exempelvis förskoleplatser.

Volymanpassningar

Det senaste året har flera verksamheter genomfört volymanpassningar och därigenom minskat kostnaderna. En volymanpassning innebär att anpassa kommunens verksamheter efter efterfrågan. Till exempel att minska antalet platser i förskolan om antalet barn i förskoleålder som efterfrågar en plats minskar. Eller genom att öka antalet platser på särskilt boende om det är fler äldre som behöver plats. En volymanpassning är i den bemärkelsen ingen besparing. En besparing innebär oftast att utbud av tjänster och kvalitet påverkas.

Jämförelse med andra kommuner

Alla kommuner rapporterar varje år in kostnaderna för olika verksamheter till SCB (statistiska centralbyrån). Det går sedan att hämta ut data från en gemensam databas, Kolada, och jämföra den egna kommunens kostnader med jämförbara kommuners kostnader. Vid jämförelser kan vi se att Osby kommun har högre kostnader än jämförbara kommuner inom olika områden, bland annat för räddningstjänst och gymnasieskola. Dessa jämförelser är en av de variabler som ligger till grund för de beslut som fattas.

Här kan du se jämförelse mellan kommuners kostnader - Kolada

Hur ser det ekonomiska läget ut framöver?

De senaste åren har kostnaderna ökat i snabbare takt än skatteintäkterna. Det är inte långsiktigt hållbart och därför behöver kommunen antingen minska kostnaderna eller öka intäkterna. Det finns ännu inte en färdig prognos för nästa år, men det vi kan se indikerar på att även 2024 kommer vara ett tufft ekonomiskt år.

Budget 2024

Den 28 juni 2023 fattade Kommunstyrelsen beslut om förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-2026. De efterföljande månaderna förändrades flera budgetförutsättningar såsom skatteprognos, pensionsprognos, räntekostnader och nämndernas prognoser. Det tidigare budgetförslaget har därför reviderats. Nytt beslut för budget 2024 planeras att tas på kommunstyrelsens sammanträde den 15 november och sedan till slutgiltigt beslut på kommunfullmäktige den 27 november.

Bild