Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

En tydligare vision för Musikskolan

Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen haft i uppdrag att se över Musikskolans utbud och kostnader. Utredningen har mynnat ut i ett förslag på förändring som innebär att man vill skapa en tydligare inriktning och vision för Musikskolan där barn och unga är i fokus. Osby kommun ska bedriva en verksamhet inom Musikskolan som fokuserar på våra barn och unga, i stället för barn, unga och vuxna som den gör idag. Förslaget innebär även en minskning av personalkostnader vilken kan påverka utbudet hos Musikskolan i framtiden. Förslaget kommer tas upp till beslut i kommunstyrelsen den 20 december.

Musikskolans verksamhet består idag av undervisning för barn och unga, men också vuxenundervisning för Osby kommuns medborgare. Det finns ämnesundervisning enskilt och i grupp. Det erbjuds även olika former av ensemblespel, orkestrar och körer. Musikskolans verksamhet vänder sig till Osby kommuns kulturutbud. Det innebär att fokus är på de medborgare som har ett intresse för sång och instrument, det kan vara alla från 5 år upp till 70 år.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är att skapa en tydligare vision för Musikskolan som betyder att Musikskolan främst ska vända sig till barn och unga. Det är där resurser ska fokuseras på. Förslaget innebär även en minskning av antal tjänster och kan påverka utbudet. Förslaget kommer tas upp till beslut i kommunstyrelsen den 20 december.

Om förslaget beslutas kommer barn- och utbildningsförvaltningen under vår- och höstterminen 2024 arbeta med en vision som fastställer att Musikskolans arbete riktas mot barn och unga. Det kommer då även ses över hur samverkan mellan Musikskolan och grund- och gymnasieskolan kan utvecklas. Till exempel genom att samnyttja lokaler. Exakt hur utbudet påverkas är inte fastställt.

Musikskolans byggnad