Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Beslut gällande ishallen

Osbys ishall har varit i behov av renovering i många år. På grund av det tuffa ekonomiska läget Osby kommun befinner sig i finns det ingen budget att bygga en ny ishall eller renovera den befintliga. Mätningar på inomhusmiljön i ishallen visar att det behövs stora och betydande renoveringar för att kunna fortsätta använda den i framtiden. Därför tog miljö- och byggnämnden idag, 26 oktober, beslut att om inte åtgärder görs kommer ishallen stängas från 30 juni 2025.

- Beslutet som nämnden tog var att förelägga kultur- och fritid som verksamhetsutövare i Osby Ishall att vidta långsiktiga- och kortsiktiga åtgärder. Verksamhetsutövaren har ett ansvar att säkerställa så inomhusmiljön inte riskerar att orsaka besvär för människors hälsa. Om det inte är gjort senast 30 juni 2025 förbjuds fortsatt drift av ishallen, säger Anders Skoog som är förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen.

Frågan om ishallen har varit aktuell i många år. Det har funnits planer på att bygga en ny ishall. De planerna fick läggas ner tillsammans med andra investeringsplaner när de ekonomiska förutsättningarna i kommunen förändrades i samband med inflation, ökade ränte- och pensionskostnader.

Inomhusmiljöutredning visar att stora åtgärder krävs

Under våren 2023 genomfördes en utredning av ishallen för att undersöka kvaliteten på inomhusmiljön. Baserat på utredningen bedömde miljö- och byggnämnden att en åtgärdsplan behövdes upprättas med kort- och långsiktiga lösningar. Kommunstyrelsen tog beslut om att gå vidare med de kortsiktiga åtgärderna, vilka redan är påbörjade.

På grund av de ekonomiska förutsättningar kommunen står inför valde kommunstyrelsen i måndags den 23 oktober att inte gå vidare med de långsiktiga åtgärderna. Därför har miljö- och byggnämnden beslutat att förelägga kultur- och fritidsenheten att senast 30 juni 2025 vidta åtgärder, annars kommer fortsatt drift i ishallen förbjudas.

Varför kan inte verksamheten fortsätta?

De kortsiktiga åtgärderna som nu genomförs kommer förbättra kvaliteten i lokalen tillfälligt och görs för att kunna bedriva verksamhet i ishallen under en kortare period. Men de kommer inte lösa de stora brister som finns i byggnadens konstruktion.

Utan långsiktiga lösningar behöver verksamheten avslutas. Den tidsperiod som finns är satt utav hänsyn till föreningar och aktiva som har verksamhet i ishallen idag. Genom att inte förbjuda verksamhet direkt får alla berörda tid att förbereda sig för nedstängningen och eventuellt hinna hitta andra lösningar.

Vad betyder detta för föreningar, invånare och kommunal verksamhet?

Detta är ett beslut som påverkar många, framförallt aktiva i föreningarna. Kommunen kommer ha en dialog med föreningarna för att se till så nedstängningen görs på bästa möjliga sätt.

Den kommunala verksamheten i ishallen idag är främst skolundervisning. Eftersom beslutet är helt nytt har barn- och utbildningsförvaltningen inte hunnit ta fram en plan än hur undervisningen kommer ske i framtiden. Förvaltningens medarbetare kommer sätta sig in i detta och se vilka alternativ som finns. Nedstängningen innebär också att det inte kommer finnas någon ishall att bedriva allmänhetsåkning i.

Vad innebär beslutet?

Åtgärderna som miljö- och byggnämnden förelägger till kultur- och fritid handlar bland annat om att åtgärda brister i betongfundament och bärande konstruktion, riva och ersätta material som uppvisar mikrobiell växt, åtgärda eller riva fuktkänsliga konstruktioner och se till att de byggs upp på ett fuktsäkert sätt. Det ska vara gjort senast 30 juni 2025.

Hela beslutet med samtliga punkter på åtgärder kommer gå att läsa i protokollet från dagens sammanträde. Protokollet läggs ut på Osby kommuns hemsida efter justering tisdag den 31 oktober.